Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 6forhold til sundhedsvæsenet uden
teten af patientbehandling, for med-
ten en diplom- eller masteruddan-
for sygehuset, og ofte har ledelses-
arbejdernes trivsel og for arbejds-
nelse med en ligelig fordeling mel-
beslutninger konsekvenser for an-
miljøet, for målopfyldelse, for sam-
lem de to uddannelser.
dre ledere.
arbejde på tværs af enheder og for
Samtidig er nødvendigheden af
I de seneste ti år har der været et
ledernes egen trivsel og jobtilfreds-
stærkt fokus på formelle lederud-
faglig forståelse stigende både in-
hed (Jacobsen, Nørgaard og Øster-
dannelser. De udbydes dels af pro-
den for ens eget fagområde og i
gaard-Nielsen 2019).
fessionshøjskoler i form af Diplom i
helheden. Endelig er personaleledel-
Ledelseskommissionens spørge-
Ledelse og Den Offentlige Lederud-
sesopgaven svær, fordi personale-
skemaundersøgelse viser, at ledere
dannelse, dels af universiteter som
staben er stor og ofte arbejder i
med lederuddannelse har en stær-
masteruddannelser med fokus på
funktion 24/7, og fordi ledelses-
kere lederidentitet og føler sig mere
offentlig ledelse i form af Master of
spændet ofte er meget stort. Til-
kompetente til at løse deres leder-
Public Administration (MPA), Master
sammen betyder det, at ledelsesop-
opgaver (Ledelseskommissionen
of Public Governance (MPG), Den
gaven er meget stor og kompleks.
2018). Det kan meget vel være, at
Fleksible Master i Offentlig Ledelse
ledere med en stærk lederidentitet
(FMOL) og Master i Offentlig Kvalitet
er mere tilbøjelige til at tage en for-
og Ledelse (MPQM).
Uddannelse og træning
understøtter
God ledelse giver bedre resultater i
bred forstand. Vejen til god ledelse
understøttes gennem lederuddannelse og -træning. Lederuddannelse
er så at sige en intervention, der virker. Selv om man stadig kan møde
hardcore ledelsesfornægtere, er Ledelseskommissionen klar i mælet:
»Ledelse gør en forskel« (Ledelseskommissionen, 2018).
Ledelsesforskning støtter ret entydigt antagelsen – også på sundhedsområdet. Ledelse har betydning for patientsikkerhed, for kvali6
TFDS 1–2019 · S Y N S P U N K T
mel lederuddannelse. Men alle le-
Hertil kommer fagspecifikke kur-
dere i det danske sundhedsvæsen
ser som »Læge og Leder«, der er
skal være klædt på til og føle sig
Overlægeforeningens lederuddan-
kompetente til at løse deres ledel-
nelse, og SOL (Sundhedsvæsenets
sesopgaver. Det skal lederuddan-
Organisation og Ledelse), som er
nelse og -træning hjælpe dem til.
obligatorisk for læger i hoveduddannelsen.
Sparsom viden på området
Der findes ikke en samlet kortlægning af, hvilke formelle lederkompetencer ledere i det danske sundhedsvæsen besidder. I Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse har cirka halvdelen af lederne
inden for sundhed og psykiatri en-
Varierende krav
til lederuddannelse
Vi kan konstatere, at når ledere rekrutteres, stilles der i stillingsopslag
i varierende grad krav til formel lederuddannelse, rækkende fra ingen
til forventning om gennemført di-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm