Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 62kirurgiprojekt i form af en enhed,
tetsniveau i pleje og behandling er
for alle kirurgiske specialer på Rigs-
hvis formål er at monitorere og op-
at kende sine data og handle på
hospitaler er vores erfaring, at det
timere alle hospitalets kirurgiske pa-
dem (Kehlet 2018). Målet er at opnå
går fremad med implementering af
tientforløb ud fra fast track-koncep-
patientforløb med høj behandlings-
fast track-principperne, men at det
tet. Enheden bidrager til, at der re-
kvalitet.
er en kontinuerlig proces med ved-
flekteres over eksisterende praksis,
Kirurgiprojektet drøfter data
og at nyeste specialespecifikke evi-
med center- og klinikledelser mini-
Generelt viser audits af større abdo-
dens implementeres.
mum en gang årligt, hvor optime-
minal kirurgi, at postoperative pro-
ringspotentialer påpeges, og beslut-
blemstillinger som smerter, kvalme,
tidsansatte kliniske oversygeplejer-
ning om eventuel audit træffes.
væskebehandling, brug af invasivt
sker og en deltidsansat professor i
Både audit af indlæggelsesforløb og
udstyr og manglende mobilisering
form af en kirurg, der har et tæt
analyse af genindlæggelsesforløb
fører til forlænget indlæggelse.
samarbejde med en anæstesiologisk
har vist sig at bidrage med viden
overlæge, enhedschefen og medar-
om kliniske problemstillinger, der
implementere evidensbaserede kli-
bejdere fra afdelingen for Kvalitet
kan komplicere og forlænge pa-
niske vejledninger inden for disse
og Data på Rigshospitalet.
tientforløbene.
områder har resulteret i færre
Kirurgiprojektet består af to fuld-
Denne viden bruges til en tvær-
Arbejder ud fra
nyeste evidens
Kirurgiprojektet på Rigshospitalet
arbejder ud fra nyeste evidens på
de procedurespecifikke områder.
Til vurdering af behandlingskvaliteten leverer kirurgiprojektet to gange
årligt procedure specifikke data fra
Landspatientregistret (LPR) på lig­
getider, genindlæggelser og mor­
talitet.
Centrene får således leveret valide data to gange årligt, da nøglen
til at bevare et konstant højt kvali62
varende mulighed for optimering.
Kirurgiprojektets arbejde med at
postoperative problemstillinger og
faglig justering og optimering af
derved nedsættelse af indlæggelses-
operationsforløbene. Klinikerne væl-
behovet (se figuren til højre).
ger selv hvilke kirurgiske procedu-
Data giver ligeledes mulighed for
rer, de ønsker data på. Aktuelt leve-
at belyse liggetider efter forskellige
res data på cirka 95 procedurer i 12
kirurgiske metoder på samme ind-
kirurgiske klinikker, og behovet sti-
greb, for eksempel ved åben, lapa-
ger løbende. Der er udført cirka 80
roskopisk eller robotoperation ved
audits, hvoraf en del er opfølgende
nefrektomi, hvilket fører til rele-
audits efter implementering af nye
vante tværfaglige diskussioner om
tiltag med henblik på vurdering af
fordele, ulemper og outcome set i
effekten.
forhold til økonomi, tids- og ressourceforbrug.
En kontinuerlig proces
Som følge af en intens indsats inden
TFDS 1–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm