Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 10indtægt, ingen tilknytning til ar-
andelen, som opfyldte alle relevante
pleksi havde fået samme behand-
bejdsstyrken, høj sværhedsgrad af
procesindikatorer, voksende blandt
lingskvalitet som de bedst stillede,
underliggende sygdom og alvorlige
patienter med hjertesvigt og hofte-
ville forskellen i dødelighed poten-
konkurrerende sygdomme i grup-
nære frakturer, mens den var kon-
tielt kunne reduceres med 23 pro-
pen med de værst stillede patienter.
stant blandt patienter med stroke
cent.
Generelt var der en klar forskel i
og KOL.
andelen af patienter med opfyldte
I analyserne af dødelighed og
procesindikatorer, både de individu-
genindlæggelse viste beretningen,
elle indikatorer og den samlede op-
at der som forventet var en stor for-
fyldelse af alle indikatorer, når de
skel mellem de bedst og værst stil-
bedst og værst stillede patienter
lede patienter på grund af deres for-
blev sammenlignet. Størrelsen af
skelle i patient karakteristika. Ek-
disse forskelle i 2016, altså det sid-
sempelvis var odds ratio for død in-
ste år i analysen, fremgår af tabel-
den for 30 dage cirka 25 gange for-
len nedenfor.
højet hos de værst stillede patienter
med stroke sammenlignet med de
Udvikling går mod
større forskelle
Analyserne belyste også udviklingen over tid, og heraf fremgik det,
at udviklingen ikke gik imod mindre
forskelle. Således var forskellen i
Bedst stillede patienter
Dårligst stillede patienter
bedst stillede.
Mediationsanalysen viste dog bemærkelsesværdigt, at disse forskelle
i flere tilfælde var større, end de behøvede at være. Hvis man antog, at
de værst stillede patienter med apo-
Ros og kritik til
ministerium og regioner
Rigsrevisionens beretning giver på
flere planer et interessant billede af
udviklingen i det danske sundhedsvæsen inden for de sidste 10 år.
På den ene side roses Sundhedsog Ældreministeriet og regionerne
for at have iværksat en række initiativer til at løfte kvaliteten af behandlingen på sygehusene. Kvaliteten inden for de fire undersøgte
sygdomsområder er således også
løftet markant over tid på en række
vigtige punkter.
På den anden side rummer beret-
Hjertesvigt
KOL
Stroke
Hoftenære lårbensbrud
42 %
93 %
75 %
34 %
5%
8%
47 %
11 %
Tabel: Andel af henholdsvis bedst og dårligst stillede patienter som fik opfyldt alle relevante procesindikatorer
på danske sygehuse i 2016 fordelt på sygdomsområder.
10
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm