Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 11
ningen en kritik af, at der ikke hidtil
Om forfatterne
i tilstrækkelig grad har været opmærksomhed på at sikre en ensar-
Søren Paaske Johnsen
tet høj kvalitet til alle patienter uan-
Professor og overlæge ved Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS), Klinisk Institut, Aalborg Universitet
og Aalborg Universitetshospital.
set baggrund. Ikke klinisk begrundede forskelle i behandlingen kan,
som det fremgår af analyserne i beretningen, have alvorlige implikationer for patienterne i form af øget risiko for død og akut genindlæggelse.
Pia Kjær Kristensen
Post doc på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens inden for sundhedstjenesteforskning.
Den manglende monitorering af
forskellene i behandlingskvalitet gør
det i sagens natur svært at identificere, hvor problemerne opstår, og
evaluere initiativer, som kunne have
til formål at eliminere forskellene.
Det pessimistiske perspektiv
Som i andre af livets forhold kan
man også vælge at anskue Rigsrevisionens beretning ud fra henholdsvis et pessimistisk og et optimistisk
perspektiv.
Fra et pessimistisk perspektiv vil
det være nedslående, at vi trods
mange års systematisk arbejde med
at standardisere behandlingen af
patienter med ens behov og med at
udvikle universelle patientrettigheder, som enten bør eller skal opfyl-
Anne Mette Falstie-Jensen
Chefkonsulent i Rambøll Management Consulting med særligt
fokus på opgaver inden for ældre- og sundhedsområdet.
des ens over for alle patienter, sta-
Det bemærkes, at forskellene
dig har så svært ved at sikre en ens-
i behandlingskvalitet var tilstede
artet høj behandlingskvalitet til alle
på tværs af forskellige lægefag-
patienter.
lige specialer og på tværs af forS U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm