Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 12skellige typer af kliniske kerneydel-
bejdet i Danmark, at fokus nu i sti-
fundet os i fase 1 af arbejdet med at
ser.
gende grad flytter sig fra at sikre
forbedre den kliniske kvalitet, hvor
den basale behandlingskvalitet til
fokus er på at forbedre den samlede
at også kliniske kerneydelser, som
gennemsnitspatienten til at sikre, at
kvalitet (illustreret ved den blå
ikke forudsatte patienternes aktive
også de særligt sårbare patientgrup-
kurve), vil vi i fase 2 observere en
medvirken, var præget af ikke be-
per får glæde af de senere års posi-
affladning, fordi kvaliteten på
grundede forskelle, for eksempel
tive udvikling.
mange områder samlet set er kom-
Især er det bemærkelsesværdigt,
synketest til patienter med akut apo-
Et lignende billede tegner sig i
met op på et niveau, hvor der ikke
pleksi eller vurdering af ernærings-
den hvidbog om social ulighed på
kan forventes yderligere markante
tilstand hos patienter med KOL.
kræftområdet, som Kræftens Be-
forbedringer.
kæmpelse for nyligt har
Det optimistiske perspektiv
Fra et optimistisk perspektiv kan
det opfattes som udtryk for en
modning af kvalitetsudviklingsar-
udgivet.2
Fokus i fase 2 vil derfor være på
Udviklingen kan illustreres i neden-
at sikre, at variationen nedbringes
stående figur.
(illustreret ved de stiplede røde kur-
Hvis vi således antager, at vi
ver), altså at sikre at alle patienter,
igennem de sidste 10-15 år har be-
inklusiv de mest sårbare grupper,
faktisk opnår at få gavn af forbedringerne i behandlingskvaliteten.
Fase II
Behandlingskvalitet
Fase I
Tid
Figur. Model for udvikling i behandlingskvalitet
12
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Gode forudsætninger
Vi har i det danske sundhedsvæsen
formentlig nogle af de bedste forudsætninger for at adressere ulighed i
behandlingen på grund af et relativt
enstrenget offentligt sundhedsvæsen, god datainfrastruktur, stærke
myndigheder og patientorganisationer og en lang tradition for tværfagligt samarbejde på sundhedsområdet.
Hvorvidt vi vil lykkes med at
fjerne uligheden, må fremtiden vise.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm