Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 17ning i lille skala af et tværsektorielt
• Forebyggelige indlæggelser. Målet
flere patienter årligt nu får afsendt
tavlemøde i 2017. Siden er afholdt
er at reducere med 10 procent-
en epikrise rettidigt til egen læge.
36 tværsektorielle tavlemøder.
point i 2019
Kvalitativt har vi data, der viser,
Siden første møde har tavlemø-
at epikriser og FMK har en rimelig
derne fået yderligere deltagelse af
Procesindikatorer
kvalitet, så de ikke bare afsendes
repræsentanter fra alle sengeafde-
• Epikriser afsendt inden første
rettidigt, men også indeholder det
linger på NSR, Sorø Kommune, prak-
hverdag efter udskrivelse og kva-
rigtige. Og så er der mange gevin-
siskonsulenten og repræsentanter
litet heraf. Målet er 95 procent
ster af tavlemødet, som ikke kan
fra Region Sjællands Psykiatri. I alt
• Andel FMK ajourført senest to ti-
måles:
deltager fra 25-30 personer i et tav-
mer efter udskrivelse samt kvali-
lemøde.
tet heraf. Målet er 90 procent
det lettere at tage kontakt i hver-
• Kvalitet i indlæggelsesrapporter
dagen (for eksempel hvis patien-
• Kvalitet i plejeforløbsplaner og ud-
ter venter unødigt længe på ud-
Aktuelle indikatorer
Tavlemøderne afholdes hver 14. dag
og varer 30 minutter, men deltagerne er inviteret til at møde op 15
minutter før og blive 15 minutter efter for at sikre, at der er tid til at
indgå konkrete aftaler om, hvilke
ideer man kan afprøve inden næste
tavlemøde for at forbedre fælles patientforløb.
De indikatorer, der er udvalgt til
at hænge på tavlen, er aktuelt følgende:
Resultatindikator
• Akutte somatiske genindlæggelser
inden for 30 dage. Målet er at reducere med 1,5 procentpoint i
2019
skrivningsrapporter
• Behandlingsplan for patienter i
sidste fase af livet
• Gennemførte følge-op-besøg med
•S
tørre gensidig forståelse, der gør
skrivelse til kommunalt tilbud)
• Etablering af indsatser (for eksempel færdighedstræning for kommunalt sygeplejepersonale, social-
deltagelse af egen læge, borger
sygeplejerske, samarbejdsaftale
og hjemmesygeplejerske
om behandlingsansvar for sondeernæring)
Kvantitative og
kvalitative resultater
Tavlemøderne har medført både
kvantitative og kvalitative resultater.
Kvantitativt har data endnu ikke
sikkert kunnet vise en statistisk sikker reduktion i akutte somatiske
genindlæggelser, men i projektperioden har vi opnået, at signifikant
flere epikriser bliver afsendt rettidigt. Det svarer til, at cirka 7.400
•A
nvendelse af hinandens kompetencer (for eksempel i MedCom)
Enkel metode
til fælles rammer
Tavlemødet har vist sig at være en
enkel metode til at skabe fælles
rammer, overblik over og prioritering af forbedringstiltag. Det er et
forpligtende samarbejde, som sikrer
relevans og engagement ved at
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
17

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm