Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 18være praksisnært og kunne hånd-
og dernæst de fælles mål og ind­
2. Inddrag relevante parter og
tere aktuelle problemstillinger.
satser.
fokusér på helhed i patientforløbet
Slagelse Kommune er aktuelt i
Afprøvningerne har udviklet tav-
Ved de første afprøvninger blev det
gang med at etablere en understøt-
lemødet fra et blankt whiteboard
tydeligt, at der var en tendens til, at
tende lokal organisation til de tvær-
omgivet af en håndfuld mennesker
problemet lå hos de parter, der ikke
sektorielle tavlemøder ved at an-
ved det første møde til en fast form
var tilstede: »De praktiserende læ-
vende data herfra på lokale tavle-
med cirka 25 deltagere med fælles
ger læser alligevel ikke de epikriser,
møder i hjemmeplejen, sygeplejen
mål. Sideløbende er deltagernes ad-
vi sender« eller »Kommunen opdate-
og på plejecentre.
færd udviklet til at være forberedt
rer alt for sjældent indlæggelsesrap-
og deltagende, hvilket er en forud-
porten«.
Det er ambitionen, at de lokale
tavlemøder skal indsamle data på
sætning for fremdrift.
I takt med at afprøvningerne sik-
Oprindeligt afholdt vi møderne
rede, at alle parter kunne deltage i
byggelige indlæggelser, så relevante
hver uge. Men møderne genererer
tavlemødet, ændrede dette billede
aktioner og indsatser kan igangsæt-
ofte et større antal opgaver, som
sig. Hvis den praktiserende læge
tes – om nødvendigt også tvær-
deltagerne forventes at komme et
var tilstede på tavlemødet og kunne
sektorielt.
skridt videre med til næste møde.
forklare, at epikriserne er prioriteret
Her har det vist sig bedre med lidt
læsning for de praktiserende læger,
større opgaver og tavlemøder hver
og at data og udsagn fra kommu-
14. dag.
nerne viste, at indlæggelsesrappor-
eksempelvis årsagerne til de fore-
Syv gode råd
Følgende syv råd opsummerer vores erfaringer og råd til andre, der
ønsker at afprøve metoden:
Oprindeligt deltog psykiatrien på
terne var opdaterede, men at der
video, hvilket fungerede teknisk.
var et databrud mellem det kommu-
Men det har været oplevelsen, at de
nale omsorgssystem og Medcom,
1. T
ag afsæt i fælles mål
fysiske møder giver mere værdi, og
skiftede fokus fra hvem til hvordan
og systematiske afprøvninger
derfor deltager alle parter nu fy-
vi sikrede, at epikriserne blev af-
Fra begyndelsen har alle parter lagt
sisk. I en periode deltog handicap-
sendt til den aftalte tid, og at infor-
vægt på, at projektet var fælles og
og psykiatriforvaltningen fra Sla-
mationen i indlæggelsesrapporterne
ikke bare kunne designes af syge-
gelse Kommune, da forløbene for
kunne anvendes, så det kom patien-
huset, selvom ideen var født dér.
sårbare borgere blev drøftet. Tavle-
terne til gavn.
Derfor blev det afgørende, at alle
mødernes form gør, at deltager-
parter var med til at definere i før-
kredsen kan tilpasses problemstil-
ste omgang formen og indholdet
lingerne.
18
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm