Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 193. Udpeg tovholder for indsatser på
4. Udpeg en dataansvarlig
der vil tage udfordringen med at
tavlen og tovholdere for indikatorer
med indsigt i SPC
identificere data op.
Et eksempel på en handling, der af-
Tavlens data har været et kapitel for
tales på tavlemødet, kan være, at vi
sig. Den nuværende lovgivning gi-
fremstilles ved hjælp af Statistisk
indtil næste møde om 14 dage én
ver ikke mulighed for, at sygehuse,
Processtyring (SPC), så deltagerne
gang skal afprøve en model til at
psykiatri, kommuner og almen prak-
fra tavlemøde til tavlemøde kan
gennemgå de seneste 14 dages
sis deler data om patienter, der ikke
følge udviklingen for at se om og
akutte somatiske genindlæggelser.
er i et aktuelt forløb. Det er en
hvornår, afprøvningerne resulterer i
uhensigtsmæssighed i lovgivningen,
statistisk holdbare forbedringer.10
og det forlyder da også, at en æn-
Derfor er den dataansvarlige en vig-
Et andet eksempel på en aftale,
der indgås på tavlemødet kan være,
at der skal gennemføres en afprøvning i meget lille skala (én person,
dring af lovgivningen er på
vej.9
Når data er identificeret, skal de
tig del af projektet.
I det konkrete tilfælde er det løst
én gang) af, hvordan en kommunal
ved, at der omkring det tværsektori-
5. Husk at komplekse problemer
sygeplejerske kan deltage i færdig-
elle tavlemøde er etableret et akti-
kræver komplekse løsninger
hedstræning på sygehuset.
onsforskningsprojekt med tilhø-
En udfordring i samarbejdet på
rende databehandleraftaler, der gi-
tværs af sektorer kunne tidligere
ter tavlemødet med andre end tav-
ver det nødvendige grundlag for at
være, at det var svært at træffe be-
lemødets deltagere. Her har det vist
udveksle oplysningerne, der mulig-
slutninger omkring fælles indsatser:
sig vigtigt at have en tovholder for
gør analyse og forbedringer af pa-
Var det tilstrækkeligt, hvem skulle
tavlemødet, der kan sikre, at der er
tientforløbene.
betale hvad, og hvad var effekten?
Begge dele kræver opfølgning ef-
sket fremdrift i den mellemliggende
En anden udfordring er, at data
Ved at centrere de fælles indsat-
til understøttelse af det tværsektori-
ser om tavlernes fælles mål er det
elle samarbejde i sagens natur
blevet lettere at se, at problemerne
tig, så 30 minutter ikke bliver for
stammer fra flere kilder: Ledelsesin-
ofte er komplekse, og at fremdrift
lang tid. Her kan et fif være at have
formationssystemer i flere sektorer,
først sker, når der bliver drejet på
skiftende tovholdere for de enkelte
EPJ, LPR, KØS og »håndholdte data«
mange forskellige små tandhjul
indikatorer, for eksempel en kom-
fra for eksempel optællinger i et af-
samtidig.
munal tovholder for indikatoren om
snit, praksis eller kommune. Den
forebyggelige indlæggelser eller en
dataansvarlige har sandsynligvis
Et eksempel: Ved at tage udgangs-
lægetovholder for epikrise-indikato-
ikke på forhånd kendskab til alle da-
punkt i data og en nærmere analyse
ren.
takilder, men skal være en person,
af udvalgte patientforløb, der havde
periode.
Dynamikken i tavlemødet er vig-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
19

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm