Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 22for borgere med psykiatriske lidel-
udvikle og afprøve ideer inden for
derfor prioriteres før andre indsat-
ser og et samtidigt misbrug.
rammerne.
ser.
viste analyserne, at behovet for ek-
7. Prioritér indsatserne
sempelvis genanlæggelser af nasal-
Med fire sektorer, snesevis af pa-
sonder medførte hyppige genind-
tientgrupper, talrige faggrupper og
læggelser og dermed uværdige for-
adskillige ledelseslag vil der lynhur-
løb for døende borgere. Derfor er
tigt vise sig en nærmest uendelig
der nu iværksat afprøvninger af
række ideer, der kalder på at blive
tværsektoriel kompetenceudvikling,
afprøvet for eksempelvis at fore-
så kommunale sygeplejersker kan
bygge unødige akutte genindlæg-
oplæres i selv at genindlægge nasal-
gelser.
Forbedret samarbejde
gavner borgerne
Vores patienter forventer og har
brug for, at vi som professionelle
har styr på samarbejdet mellem de
enkelte dele af sundhedsvæsnet.
Et godt samarbejde hviler på
gensidig respekt og kendskab til
hinanden, og de tværsektorielle tavlemøder fungerer som ramme for
samarbejdet på tværs af sektorer,
fordi de løbende identificerer de
vigtigste problemer i patientforløbene og skaber enighed blandt deltagerne om, hvad næste skridt er.
Tavlemøderne har vist at kunne
forbedre samarbejdet både kvalitativt og kvantitativt til gavn for borgerne. Samtidig har de erstattet andre tids- og papirtunge mødefora,
og dermed er de 30 minutter hver
14 dage godt givet ud.
I den kommende tid er fokus på
at sprede viden internt såvel som
eksternt til øvrige kommuner, sygehuse og praktiserende læger, hvor
vi aktuelt afprøver streaming af tavlemøderne.
For borgere i sidste fase af livet
sonder. Sideløbende er der indgået
Her gælder det om at have
en samarbejdsaftale mellem NSR og
grundlag for at kunne prioritere
Slagelse Kommune om det lægelige
uden at forhindre, at for eksempel
behandlingsansvar ved sondeernæ-
de deltagende afsnit og kommuner
ring.
kan gå i gang med deres egne afprøvninger, hvis der er energi i det.
6. Lederne skal sætte mål og give
Til tavlekonceptet hører derfor et
mandat – ikke idé-generere
»årsagsark« svarende til pareto-ana-
Tavlemøderne varer i sig selv 30 mi-
lyser,11 som tæller de vigtigste bi-
nutter, men meget foregår før og ef-
dragsydere til et problem, eksem-
ter møderne, hvor deltagerne følger
pelvis hvilken kommune, hvilken af-
op på fælles indsatser på kryds og
deling eller hvilken patientkategori
tværs.
en hændelse finder sted i.
Derfor er det vigtigt, at tavlemø-
Derved er det for eksempel ble-
derne fungerer som et ledelsesrum,
vet tydeligt, at over 50 procent af
hvor der kan sættes retning og gi-
forebyggelige indlæggelser på NSR
ves mandat med fokus på det gode
skyldes nedre luftvejsinfektioner og
patientforløb, men at de respektive
ikke som først antaget dehydratio.
deltagere derefter har mandat til at
Reduktion af luftvejsinfektioner skal
22
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm