Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 311)Det lykkedes at inkludere alle af-
ligt, var træning i at få etableret en
samtaler, og hvad man kan gøre for
delinger og stort set alt perso-
fælles dagsorden med patienten og
at forbedre kommunikationen.
nale
at få redskaber til at skabe struktur
2)De gode historier fra de første
på samtalen.
kommunikationskurser var med
Erfaringer fra klinikken peger på,
at kommunikation og kommunikati-
Det har også haft stor betydning
onskulturen er en afgørende del af
til at bane vejen for en vellykket
for samtalekulturen at få et fælles
fagligheden, som kontinuerligt skal
implementering
sprog for kommunikationen. Et
udvikles, trænes og vedligeholdes
sprog der gør det muligt at tale med
på lige fod med andre faglige kom-
kollegaer om de gode og dårlige
petencer.
3)Personalets udbytte af interventionen var meget tilfredsstillende
og i næsten samme niveau seks
måneder efter kurset
Det skal nævnes, at kurset på en-
!
Hvad siger kursisterne?
kelte afdelinger indledningsvis blev
mødt med skepsis og modstand. De
kritiske røster drejede sig primært
om, at det var et pålagt »top down«-

Tidligere kunne det være svært at italesætte såvel de gode og livgivende samtaler som de samtaler, der kan være udfordrende og kræ-
projekt, og at det krævede mange
vende. Det, at vi har fået udviklet et fælles sprog i forhold til at tale om
ressourcer på grund af personalets
kommunikationen med patienter og pårørende, oplever personalet som
fravær fra afdelingen. Denne hold-
en væsentlig forbedring af kommunikationen og relationen til patienter
ning blev de fleste steder vendt, ef-
og pårørende, men også mellem kollegaer.
terhånden som personalet kom til-
Overlæge
bage fra kurset med positive erfaringer.
Træning var anvendelig
Vi har stort set ikke modtaget kritik
af selve kurset, tværtimod. Tilbagemeldinger fra personale og ledere
har tydeliggjort, at noget af det, der
blev oplevet som særligt anvende-

Kurset »Klar tale med patienterne« hjælper til at få patienten i fokus.
Hvis man har idéen om, at man skal etablere den fælles dagsorden, så
kommer patienten automatisk i fokus. Det har hjulpet mig på den
måde, at jeg er mere lyttende i stedet for bare at tromle henover dem.
Overlæge
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
31

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm