Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 32gende færdigheder i kommunika-
fokus på kompetenceudvikling af
også bidraget til at skabe interesse
tion for at opnå egentlig patient- og
patientkommunikationen og sikre,
for fortsat kompetenceudvikling og
pårørendeinvolvering, uanset om
at alle ansatte vedblev at have gen-
afprøvning af nye kursusmoduler i
det handler om den motiverende
nemgået kommunikationskurset.
»Fælles Beslutningstagen« og »Eksi-
samtale, pårørende samtaler, fælles
Der blev således etableret kom-
Kommunikation«. 5,6
beslutningstagning eller anvendelse
munikationstræningskurser for alle
af patientrapporterede oplysninger.
nyansatte, udviklet et e-learning-ba-
Kommunikationsprogrammet har
stentiel
Kursister bedre klædt på
Vores evaluering af kursisternes udbytte af kommunikationsprogrammet bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle klinikere,
hvor gennemsnitlig 82 procent har
svaret. Undersøgelsen viser, at personalet efter kurset følte sig bedre
klædt på til at varetage de kommunikative opgaver, og at de også
havde fået en mere positiv holdning
til betydningen af en patientcentreret kommunikation.7
Vi arbejder med at få opgjort de
sidste resultater fra implementeringen af »Klar tale med patienterne«,
men uafhængigt heraf er der en
række grunde til at optimere indsatsen og nytænke modellen for kommunikationstræning.
Involvering
kræver kommunikation
Der er brug for nogle grundlæg32
Dette omfatter foruden kommu-
seret brush up-kursus og udarbej-
nikative kompetencer også forstå-
det en klinisk retningslinje for kom-
else af patient/pårørende-perspekti-
munikationstræning, hvor det frem-
vet, relationen mellem patient/pårø-
går, at afdelingsledelserne er an-
rende og fagperson og evnen til at
svarlige for, at personalets brush
lytte og være til stede.
up-forløb gennemføres.
Patientkommunikation er med
andre ord en central kerneydelse,
der ligesom andre centrale kerneydelser i sundhedsvæsenet kræver
kontinuerlig vedligeholdelse og udvikling af færdigheder. Forudsætningen for at det føres ud i livet er tilstedeværelse af en understøttende
organisatorisk strategi og struktur.
Fastholdelse af
kontinuerligt fokus
Vi har i tidligere studier set, at effekten af kommunikationstræning
aftager over tid,8,9 og derfor blev
der i »Klar tale med patienterne«
udviklet elementer, der skulle medvirke til at fastholde et kontinuerligt
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Variation i vedligeholdelse
Trods disse tiltag er erfaringen, at
der er meget stor variation i, hvordan kompetencerne bliver vedligeholdt i de enkelte afdelinger. På
nogle afdelinger lykkedes det rigtig
godt, og der søsættes løbende nye
initiativer, der bidrager til et kontinuerligt fokus på personalets kommunikationspraksis. På andre afdelinger har det vist sig at være meget
vanskeligt at fastholde dette fokus.
Tilsyneladende er det meget afhængig af blandt andet ledelsens
opbakning, som smitter af på kommunikationsundervisernes engagement og deres muligheder for at ar-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm