Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 33bejde med kommunikation i hverdagen.
Vi har ikke undersøgt baggrunden for den varierende vedligeholdelse, men fra implementeringslitteraturen ved vi, at ledernes og undervisernes engagement og prioritering af indsatsen er afgørende, ligesom det har stor betydning, om
man formår at holde dialogen i
gang og implementere en forsat
kompetenceudvikling i den kliniske
dagligdag.10
Kommunikationsfremmende
kultur
Det handler om at arbejde mod en
konsekvent kommunikationsfremmende kultur. Ledere er med til at
sikre, at patientkommunikation italesættes som en afgørende del af den
kliniske faglighed. De må skabe rammerne for, at kommunikationskulturen får en naturlig plads i de daglige
kliniske arbejdsgange og i den kontinuerlige kompetenceudvikling.
En ændring af kulturen kræver
imidlertid også lettilgængelige og
brugervenlige redskaber og kontinuerlig vejledning, som kan understøtte en kontinuerlig udvikling af
!
9 gode råd til ledere om kommunikation
• Tænk i kulturforandring og skab en kommunikationsfremmende kultur
• Kulturændring tager tid, så husk at processen er lige så vigtig som resultatet
• Få et fælles sprog, som gør det muligt at tale om og give feedback på
kommunikation
• Uddan kommunikationsundervisere, der kan facilitere/undervise i kommunikationstræning og være ambassadører i den kliniske hverdag
• Vær tydelig omkring den ledelsesmæssige opbakning og fortæl igen og
igen, hvorfor professionel kommunikation er højt prioriteret
• Skab gode rammer for den professionelle kommunikation og medarbejdernes kommunikative kompetenceudvikling
• Lad kommunikativ kompetenceudvikling foregå trinvis og kontinuerligt
• Lav en plan for ambassadørernes arbejde og skab rum til få et fortsat
kommunikationsfokus ind i den kliniske hverdag
• Vær tålmodig, følg op og giv feedback til medarbejderne om processens
fremdrift og resultat
sundhedspersonalets kommunikative og relationelle kompetencer.
I lyset af en tiltagende travl klinisk hverdag er det blevet klart for
os, at der er brug for at anvende
Nyt kommunikationsprogram
Efterhånden som tiden er gået, er
der opstået et behov for at opdatere
kursusmaterialet for »Klar tale med
patienterne« og underviserkorpsets
kompetencer, ligesom der løbende
skal uddannes nye undervisere.
mere fleksible og om muligt mindre
ressourcekrævende metoder samtidig med, at der i højere grad fokuseres på både personalets kollektive
og individuelle motivation som en
væsentlig drivkraft for den fortsatte
læring.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
33

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm