Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 46arbejde mellem de to sektorer er
»Hvad skal der til for at skabe et
lære af hinanden, så gode initiativer
nødvendigt for at komme i mål med
godt forløb?«
bliver udbredt nationalt og kommer
ambitioner for diabetesbehandlingen.
Målet er, at projektet kan blive
en skabelon for og inspiration til,
Samarbejdet er blevet yderligere
hvordan forløb for personer med
styrket som opfølgning på PLO-
multisygdom kan bygges op, så de
overenskomsten, der betyder, at
bliver så enkle og overskuelige som
flere personer med type 2-diabetes
muligt.
skal flyttes til praksissektoren, hvilket giver praksislægerne ansvaret
for flere personer med type 2-diabetes og kompliceret sygdom.
Overskuelige forløb
på Bornholm
Et andet projekt fra SDCC handler
også om at skabe tættere samarbejde og mere overskuelige forløb.
Det foregår på Bornholm, hvor der
er én regionskommune, ét hospital
og 25 praktiserende læger samlet
på ét geografisk afgrænset område.
SDCC afprøver i projektet nye
forløb for borgere med multisygdom, der er i kontakt med to eller
tre sektorer. I projektet sætter praksispersonalet, hospitalspersonalet,
de ansatte i kommunen og borgerne
sig ved samme bord og taler hverdag, praktik og muligheder: »Hvad
er et godt forløb set fra din stol?«
46
alle med diabetes til gavn.
Videncenter for Diabetes
Som stort forsknings- og videncenter er formidling af viden også en
vigtig del af SDCC’s indsats. Et af
formidlingsinitiativerne er Videncenter for Diabetes, der primært formidler via en online vidensportal.
Videncentret formidler viden fra
hele diabetesområdet, ikke blot fra
SDCC, og kriterierne er, at den formidlede viden skal være forskningsbaseret og kunne anvendes i praksis.
Videncenter for Diabetes formidler viden målrettet både personer
med diabetes, pårørende, sundhedsprofessionelle, personer i risiko for
diabetes og øvrige interesserede.
Viden bliver også delt i et tæt
samarbejde med de øvrige regioners Steno-centre, der sammen ønsker at udvikle diabetesområdet og
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Samarbejde i netværk
Formelt samarbejder Steno-centrene
gennem to netværk: Dels gennem
Det Nationale Netværk for Diabetes
etableret af Danske Regioner, hvor
viden om udviklingen af diabetesindsatsen diskuteres, evalueres og
koordineres, så de fem Steno-centre
supplerer hinanden og lærer af hinanden. Dels gennem Steno.dk-netværket, der er etableret i regi af
Novo Nordisk Fonden og har særligt
fokus på forskningssamarbejdet.
Så den tilsyneladende smalle
satsning på diabetes er ikke så smal
endda. Masser af de metoder og nye
projekter, der er sat i gang fra SDCC
med diabetes som omdrejningspunkt, adresserer også problemstillinger, der kan genfindes på en lang
række områder inden for behandlingen af kronisk syge, multisygdomme og samarbejdet mellem hospital, praksislæge og kommune.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm