Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 48Psykiatrien i Slagelse udvikler inter­
professionelle kompetencer i klinikken
Udvikling af studerendes interprofessionelle teamkompetencer og samarbejds­
evner kan med fordel foregå praksisnært i en klinisk kontekst med patienter,
lyder erfaringerne fra psykiatrien i Slagelse.
Af Michael Marcussen,
Sidse Arnfred og Birgitte Nørgaard
som ortopædkirurgi, reumatologi
og
geriatri.1,2
Inspireret af de positive resulta-
Siden 1990'erne har der i psykia-
ter, der er opnået i andre specialer,
trien været en stigende politisk inte-
satte vi os i psykiatrien i Slagelse op
resse for tværfagligt samarbejde,
for at undersøge, om lignende resul-
fordi der er en stærk overbevisning
tater kunne opnås i vores psykiatri-
om, at tværfagligt samarbejde kan
ske sengeafsnit. Konkret ønskede vi
forbedre pleje og behandling af psy-
en øget viden om effekten af en stu-
kiatriske patienter.
dieenhed i forhold til at optimere de
I de seneste årtier har man også
set en voksende evidens for, at in-
studerendes og patienternes forløb.
Åbningen af et nyt psykiatrisk
terprofessionelle teams forbedrer
hospital i Slagelse 2015 blev ud-
den koordinerende indsats omkring
gangspunktet for etablering af en
patientforløbet og dermed bidrager
interprofessionel studieenhed. I
til øget velbefindende og tilfredshed
denne artikel vil vi beskrive erfarin-
hos patienterne. Det er dog primært
gerne med og udvalgte effekter af
påvist inden for somatiske specialer
studieenheden..
48
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Interprofessionel
klinisk træning
Baggrunden for etableringen af enheden er, at det er evident, at sundhedsprofessionelles samarbejde er
afgørende for at håndtere patienternes komplekse behov. Især ved personer med psykiatriske lidelser har
det vist sig at være hensigtsmæssigt, at sundhedspersonale på tværs
af professioner samarbejder i dedikerede teams.3,4
Sideløbende og som en konsekvens heraf har der i sundhedssektoren været en stigende interesse
for og anerkendelse af interprofessionel klinisk træning som en nødvendighed for at styrke teamsamarbej-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm