Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 49det for studerende og personalet.
Der rapporteres imidlertid fortsat
om udfordringer i samarbejdet især
mellem professionerne, hvilket kan
påvirke kvaliteten af behandlingen i
form af forringet service og risiko
for
fejl.5,6
Ønske om nyt læringsmiljø
Det nye psykiatriske hospital i Slagelse rummer fire sengeafsnit, en
ambulant klinik og en fælles, psykiatrisk akutmodtagelse. Et af de fire
sengeafsnit blev omdannet til en interprofessionel klinisk studieenhed,
hvor uddannelser i medicin, sygepleje, social- og sundhedsassistent,
pædagogik, fysioterapi og socialrådgiver blev tilknyttet.
Styregruppen ønskede at skabe
et nyt læringsmiljø for de studerende og imødekomme de øgede
forventninger fra patienter. Samtidig skulle de politiske krav om øget
effektivitet, optimering af patientforløb og bedre koordinering og
kontinuitet i patientbehandlingen
imødekommes. Netop disse øgede
krav og forventninger kræver et effektivt samarbejde på tværs af professionerne.
Styregruppe og projektgruppe
Fra starten har det været vigtigt, at
projektet blev udviklet i samarbejde
med relevante uddannelsesinstitutioner. Der blev nedsat en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra psykiatrien i Slagelse,
Professionshøjskolen Absalon og
SOSU Sjælland.
Styregruppen var ansvarlig for,
at projektet blev gennemført i henhold til projektbeskrivelsen, besluttede ændringer og fastsatte de aftalte rammer og ressourcer.
Der blev ligeledes nedsat en projektgruppe til varetagelse af den
daglige drift og til at sikre, at projektets interessenter blev inddraget
i processen. Projektgruppen bestod
af afsnitslederne fra de medvirkende sengeafsnit, lektorer og uddannelsesvejledere og den daglige
projektleder.
Organiseringen af studieenheden
var inspireret af en tilsvarende
tværfaglig studieenhed i ortopædkirurgien på Sygehus Lillebælt i Kolding.7
Organisering i tre teams
I studieenheden blev patientbehand-
lingen organiseret i tre teams bestående af studerende, professionelle
og patienter. I dagvagten bestod
teamet af 3-10 studerende og et tilsvarende antal fast tilknyttede personale, og om aftenen var der 2-3
studerende i hvert team.
Patienternes aktive deltagelse i
teamarbejdet var et centralt element, der understregede vigtigheden i samarbejde mellem patienter,
studerende og de sundhedsprofessionelle i udviklingen af patientcentreret behandling. For at sikre progression i patienternes behandling blev
der afholdt ugentlige teamkonferencer med de ovennævnte aktører.
Støtte fra facilitator
Hvert team blev støttet af en facilitator til at fastholde et tydeligt interprofessionelt perspektiv og til at
understøtte den enkelte studerendes læring. Desuden mødtes de studerende med facilitatoren på en fast
ugedag og reflekterede over patientcases med et specifikt fokus på
interprofessionelt samarbejde i patientforløbet.
De overordnede mål for de studerende var at:
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 4–2019
49

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm