Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 50• Udvikle deres egne professionelle
rede en væsentligt mere positiv
Ligeledes var det væsentligt, at
roller og øge deres forståelse af
holdning til andre faggrupper og
konceptet blev afprøvet og tilpasset
andre professioners roller
parathed til at samarbejde. De
sammen med frontpersonalet, der
havde også en forbedret evne til
behandler og plejer patienterne.
fessionelle samarbejdsevner og
teamsamarbejde efter interprofessi-
Den kliniske tilpasning blev gjort
deres forståelse af vigtigheden af
onel træning sammenlignet med de
ved småskalaimplementering, og
teamsamarbejde i relation til kva-
studerende i kontrolgruppen, som
eksempelvis blev sygeplejestude-
liteten i patientbehandlingen
modtog konventionel klinisk træ-
rende og social- og sundhedsassi-
ning.8
stentelever inkluderet i projektets
• Styrke og udvikle deres interpro-
Interventionsstudie
med kontrolgruppe
For at kunne måle effekten af det
interprofessionelle teamsamarbejde
blev der designet et interventionsstudie med en kontrolgruppe. Der
blev gennemført før- og eftermålinger baseret på de studerendes
egen vurdering af deres deltagelse
i teamsamarbejdet og deres holdninger og parathed til at samarbejde med patienten og andre professioner.
Tilsvarende blev patienternes
selvvurderede mentale helbred og
tilfredshed med behandlingen målt.
Samtlige målinger blev foretaget
ved hjælp af internationalt anvendte og anerkendte spørgeskemaer.
Studerende i den interprofessionelle kliniske studieenhed rapporte50
Tabel 1 viser resultaterne fra
de to grupper studerende.
Patienterne i studieenheden rap-
pilotfase.
Først i løbet af fuldskalaimple-
porterede ligeledes et væsentligt
menteringen blev de resterende ud-
højere selvvurderet helbred og en
dannelser i form af medicin, fysio-
betydeligt højere tilfredshed sam-
terapi, pædagogik og socialrådgiver
menlignet med kontrolgruppens
gradvist udrullet og introduceret i
patienter i standard-sengeafsnittet.
den patientnære teambehandling.
Tabel 2 viser resultatet for de to
På den måde blev det sikret, at kon-
grupper patienter (patienttilfreds-
ceptet blev muligt at gennemføre
heden blev kun målt ved udskri-
igennem en gradvis tilpasning til de
velse).
daglige rutiner.
Udviklet på baggrund
af forskning
Det har været centralt i implementeringen af den interprofessionelle
studieenhed, at konceptets ideer i
pilotfasen blev udviklet på baggrund af andre forskningsbaserede
erfaringer og i samarbejde med de
involverede uddannelsesinstitutioner.
Udfordring med teammøder
En væsentlig udfordring viste sig at
være at få patienterne til at deltage
i de tværfaglige teammøder. Det
kan til dels skyldes patienternes
akutte tilstand i starten af indlæggelsen, dels personalets ønske om
at beskytte patienterne.
En anden implementeringsudfordring var i starten at give rum og
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm