Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 6Nogle patienter er stadig
mere lige end andre
Rigsrevisionens nylige beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på syge­husene
indikerer, at der forekommer ulighed i sundhedsvæsenets behandling relateret til
blandt andet alder, sværhedsgrad af sygdom og socioøkonomisk baggrund.
Af Søren Paaske Johnsen, Anne Mette
sultaterne af behandlingen, som po-
blandt andet de kommunale fore-
Falstie-Jensen og Pia Kjær Kristensen
tentielt kan påvirke uligheden i bor-
byggelses- og rehabiliteringsindsat-
gernes sundhed.
ser og almen praksis, og det gælder
Der har gennem en årrække væ-
naturligvis også den sygehusbase-
Danmark har de sidste årtier tilhørt
ret opmærksomhed på de udfor-
den internationale elite, når det gæl-
dringer, der er forbundet med ulig-
Ulighed i sundhed er således en
der arbejdet med systematisk kvali-
hed i sundhed både nationalt og in-
kompleks problemstilling, som har
tetsudvikling og patientsikkerhed.
ternationalt. Studier har rapporteret
en række årsager, der i væsentligt
Der har løbende været iværksat ini-
systematiske forskelle i borgeres
omfang ligger uden for sundheds-
tiativer i sundhedsvæsenet, som har
syge- og dødelighed, som relaterer
væsenet. Det kan eksempelvis være
haft til formål at løfte behandlings-
sig til forskelle i forhold som for ek-
faktorer i opvækst og familie- og
kvaliteten og forbedre patientsik-
sempel uddannelse, indkomst og til-
beskæftigelsessituation, som for-
kerheden.
knytning til arbejdsmarkedet.
mentlig kan forstærkes eller reduceres i mødet med sundhedsvæsenet.
Det er imidlertid væsentligt, at
alle patienter får den samme gavn
af de forbedringer, der sker i behandlingskvaliteten. Dette skyldes,
at forskelle i behandlingskvaliteten
kan skabe utilsigtede forskelle i re6
rede behandling.
Sundhedsvæsenet
spiller en rolle
Sundhedsvæsenet spiller dog også
en rolle i forhold til at reducere eller
øge ulighed i sundhed. Det gælder
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Rigsrevisionen har udarbejdet en
beretning om netop ikke begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på danske sygehuse.1 Beretningen, der blev offentliggjort den 18.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm