Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen juni 2019 - Side 8januar 2019 med bemærkninger fra
Sådanne eventuelle forskelle kan
Tilsvarende er der identificeret
statsrevisorerne, tog afsæt i sund-
derfor karakteriseres som ikke-be-
resultatindikatorer som eksempelvis
hedslovens formålsparagraf om
grundede forskelle i behandlingen,
30 dags dødelighed og risiko for
blandt andet at sikre let og lige ad-
der kan stride mod ønsket om lige
akut genindlæggelse inden for 30
gang til behandling af høj kvalitet.
adgang til behandling af høj kvalitet
dage efter udskrivelse.
for alle patienter.
Afsæt i konkrete initiativer
Udgangspunktet var de konkrete
initiativer, som Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har igangsat for i praksis at leve op til denne
del af formålsparagraffen. Beretningen omfattede to hovedafsnit. I første afsnit blev det undersøgt, om
Sundheds- og Ældreministeriet og
regionerne har etableret tilstrækkelige rammer for at sikre ens behandlingskvalitet på sygehusene.
Det blev specifikt undersøgt, om
rammerne gør det muligt for regioner og sygehuse at afdække årsager
til forskelle i behandlingskvaliteten
for at reducere ikke-begrundede forskelle. Det andet afsnit omfattede
en analyse af data fra udvalgte
landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser for at belyse, om der er
tegn på forskelle i behandlingen,
som ikke umiddelbart kan tilskrives
faglige hensyn eller patienternes
egne ønsker.
8
Registerbaseret analyse
Den registerbaserede analyse tog
udgangspunkt i data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser om hjertesvigt, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), stroke og
hoftenære lårbensbrud. Databaserne monitorerer behandlingskvaliteten på hospitalerne via procesindikatorer og resultatindikatorer.
Procesindikatorerne er inden for
de enkelte sygdomsområder udvalgt af en tværfaglig styregruppe
med deltagelse af faglige eksperter
udpeget af de relevante videnskabelige selskaber og faglige organisationer. Via en gennemgang af den tilgængelige evidens, herunder særligt eksisterende nationale kliniske
retningslinjer, har de faglige eksperter besluttet hvilke procesindikatorer, der afspejler behandling, pleje
og rehabilitering af høj kvalitet i patientforløbet.
TFDS 4–2019 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Høj patientvolumen
De fire sygdomsområder blev udvalgt, da de alle er kendetegnet ved
et højt patientvolumen, og at behandlingen varetages bredt på landets hospitaler. Derudover var det
et krav, at sygdomsområderne
havde en veletableret klinisk kvalitetsdatabase med kontinuerlig monitorering af behandlingskvaliteten
med et betydeligt antal procesindikatorer over en lang periode.
Dataanalyserne blev på Rigsrevisionens foranledning foretaget af en
række forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, inklusiv denne artikels forfattere. Formålet med analysen var at belyse
den maksimale forskel i behandlingskvalitet, som kunne observeres
blandt patienter inden for de udvalgte sygdomsområder på danske
sygehuse.
Rationalet var således at fokusere på samspillet mellem en bred

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm