Program efterår 2019 - Side 52FILOSOFI OG IDEHISTORIE
Grundmodul 4: Fra Descartes
til Kant: Europæisk filosofi- og
idehistorie fra reformationen til
oplysningstiden
Hold 4021: 10 mandage kl. 12.15-14
(2/9-11/11)
Ved BA Claus Christoffersen
Perioden 1600-1800 er fornuftens
og oplysningens tidsalder. Naturvidenskaben undsiger autoriteterne for at gå til erfaring og fornuft
og kulminerer i Newtons fysik.
Store samfundsmæssige omvæltninger, navnlig Den Franske
Revolution, ryster Europa.
Samfundstænkningen ser samfundet som en kontrakt mellem
frie og lige individer. Rationalitet
og oplysning fremstår som det
centrale i europæisk kultur og
ledsages af optimistisk fremskridtstro. Grundlaget for det hele
er Descartes’ påberåbelse af det
enkelte menneskes selvbevidsthed (”jeg tænker, altså er jeg”), og
denne tiltro til brugen af ens egen
fornuft som nøglen til erkendelse og frihed kulminerer i Kants
filosofi. Selvom oplysningstidens
fornuftstro er blevet anfægtet
i vor tid, præger den stadig det
centrale europæiske værdisæt.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 990 kr.
Grundmodul 5: Fornuftstroen til debat: Europæisk filosofi- og idehistorie fra romantikken til Nietzsche
Hold 4022: 10 tirsdage kl. 10.15-12
(3/9-12/11)
Ved BA Claus Christoffersen
Omkring 1800 blev Kants filosofi
det fundament, der kunne begrunde den moderne naturvidenskab. Men samtidig så romantikerne i Kants system en mulighed
for at sikre, at religionen ikke
kunne anfægtes af videnskaben.
Religionen lukker netop ifølge
romantikerne op for de sider af
virkeligheden, videnskaben ikke
kan nå. Hegel afviste en sådan
opdeling af virkeligheden og så
52
historien som åndens dialektiske
udvikling hen imod en forening af
fornuft og virkelighed.
Også Marx betonede historien,
men så den som klassekampens
historie. Kierkegaard kritiserede
Hegels system for at overse det
enkelte menneske. Nietzsche kritiserede hele den europæiske kultur og tænkning som nihilistisk.
Troen på oplysning og fremskridt
var for alvor draget i tvivl, og det
førte omkring 1900 til en egentlig
værdikrise.
Sted: Kulturhus Indre by ,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
1359 København K
Pris: 990 kr.
Grundmodul 6: Fra Nietzsche og
Freud til Wittgenstein og Heidegger:
Europæisk filosofi- og idehistorie
1900-1945
Hold 4023: 10 mandage kl. 14.15-16
(2/9-11/11)
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
Indgangen til det 20. århundrede
præges af en opbruds- og krisetilstand, der medfører en stemning
af nihilisme og værdiforfald, men
også et håb om en ny gylden
fremtid. Menneskets fremmedgørelse i en moderne, rationaliseret verden er et tema i både
Nietzsches og Freuds kulturkritik
og i Max Webers sociologi. Mens
undergangsstemningen kulminerer i skyttegravenes rædsler
i 1. verdenskrig, søges samtidig
en ny begrundelse af filosofien
som fænomenologi (Husserl),
videnskabsteori (Wienerkredsen),
sprogfilosofi (Wittgenstein) eller
eksistensfilosofi (Heidegger).
Men trods interessen for det
enkelte menneskes eksistens og
en fornyet filosofisk dybde fører
mellemkrigstiden til populærfilosofiske dogmer om racerenhed og
kulturel overlegenhed i nazismen
og fascismen og ender i den
totale krig.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 990 kr.
Grundmodul 7: Fra Sartre og Adorno
til Foucault og Habermas: Europæisk
filosofi- og idehistorie fra 1945 til
i dag
Hold 4024: 10 torsdage kl. 14.15-16
(5/9-21/11, ikke 24/10)
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
Efter 2. Verdenskrig og det institutionaliserede massemord på
jøderne søgtes der efter forklaringer på totalitarismens oprindelse,
og en gennemgribende (selv)kritik
af den vestlige civilisations grund­
ideer blev det nye udgangspunkt
for filosofien. Sartre betoner i sin
eksistentialisme den enkeltes
frihed, engagement og ansvar,
Adorno og Frankfurterskolen peger på en indre modsigelse i selve
oplysningens projekt, Heidegger
kritiserer den allestedsnærværende tekniske rationalitet.
Forsøget på en gennemgribende kritisk analyse af modernitetens fundament ses både
hos Derrida, hos Foucault, i
hermeneutikken (Gadamer) og i
Habermas’ diskursetik og kritiske
analyser af det senmoderne samfund. Som fælles grundpræmis
ligger en vending mod sproget
som det sted, hvor kritikken må
tage sit afsæt.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm