Program forår 2018 - Side 90SAMFUND
SAMFUNDSVIDENSKAB
GRUNDKURSER
Introduktion til samfundsøkonomi
Hold 4038: 10 onsdage kl. 17.15-19
(6/9-15/11)
Ved cand.polit. Jesper Larsen
Hvordan mindskes ledigheden
og skattetrykket? Hvordan øges
produktiviteten og ligheden?
Få en pædagogisk introduktion til
nationaløkonomien. Det er erfaringen, at deltagerne efter kurset
bedre forstår nationaløkonomiske
begreber og den økonomiske og
politiske debat.
Vi gennemgår økonomiske
begreber (fx BNP, betalingsbalance, inflation og rente) og teori
(keynesiansk, monetaristisk og
udbudsøkonomisk teori), og vi
bruger økonomiske nøgletal og
værktøjer, fx arbejdsmarkeds-,
skatte-, finans-, penge- og valutakurspolitik. På den måde prøver
vi med økonomernes værktøjskasse at løse aktuelle økonomiske
problemstillinger i Danmark og i
udlandet.
Kurset introducerer til tre
forelæsninger af Jesper Jespersen
i makroøkonomi, se hold 1054
side 93.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Jesper Jespersen og Henrik
Reinicke Jensen: Introduktion til
makroøkonomi (2013, DJØF).
Sted: City Campus
Pris: 970 kr.
Store samfundstænkere
Hold 4039: 6 mandage kl. 17.15-19
(23/10-27/11)
Ved professor em., mag.scient.
soc. Heine Andersen, Københavns
Universitet, lektor, ph.d. Christian
Stenbak Larsen, Metropol og
ekstern lektor, ph.d. Jeff Smidt,
Københavns Universitet
Hvad er sociologisk tænkning?
Og hvordan har den relevans for
samfundet? Kurset præsenterer
nogle de mest centrale skikkelser
90
indenfor den klassiske sociologi.
Sociologien opstod i den periode,
hvor forskellige dimensioner af
det moderne for alvor begyndte
at gøre sig gældende. En gammel
orden var ved at gå til grunde, og
man kunne tydeligt ane konturerne af noget nyt. Men hvordan
skulle dette nye nærmere forstås,
og hvordan ville det være muligt
at orientere sig i forhold hertil?
Nogle af de første sociologer var
også nogle af de største sociologer. Og på kurset vil de tanker,
som sociologiens grundlæggere
havde, blive præsenteret og
diskuteret.
1. Marx: Kritik af kapitalisme og
klasseherredømme (JS)
2. Weber: Moderne samfund og
rationalitetens jernbur (HA)
3. Simmel: Individualitet og socialitet i det moderne (CSL)
4. Durkheim: Nye former for
arbejdsdeling og solidaritet (JS)
5. Mead og den amerikanske
pragmatisme: Om symbolsk
orden, samfund og selv (JS)
6. Funktionalisterne: Fra kulturel
integration til konkurrencestat
(HA)
Sted: City Campus
Pris: 582 kr.
EMNEKURSER
Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
Hold 5112: 3 onsdage kl. 15.15-17
(20/9-4/10)
Ved cand.scient.pol. Kate Pepke
Pedersen
Taksøe-rapporten udkom i 2016
og lægger op til nye prioriteringer
i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi vil se på det centrale i
dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Først vil de lange linjer i den
hidtidige politik blive præsenteret med fokus på trusler, mål
og midler. Dernæst vil vi se på,
hvad der er sket, som kræver nye
overvejelser.
Hvilke trusler og udfordringer står vi overfor i dag og i de
kommende år? Hvordan løser vi
problemerne i en verden, hvor de
internationale organisationers
betydning måske er aftagende, og
hvor stabiliteten ikke længere kan
tages for givet? Hvad er danske
interesser og værdier, og hvordan
kommer de til udtryk? Hvor og
hvordan skal og kan Danmark
gøre sig gældende? Og hvor kan
Danmark gøre en forskel?
Sted: City Campus
Pris: 291 kr.
FORELÆSNINGSRÆKKER
Overvågning, privatliv og hemmelige
koder − fortid, nutid, fremtid
Hold 1049: 4 mandage kl. 18-18.45
med efterfølgende middag kl. 19
(4/9, 2/10, 6/11 og 4/12)
Ved forskningschef, ph.d. Andreas
Marklund, ENIGMA – Museum
for post, tele og kommunikation,
lektor, cand.mag. Laura Skouvig,
Københavns Universitet og ph.d.stipendiat Sanne Aagaard Jensen,
Københavns Universitet.
Tilrettelægger: Forskningschef,
ph.d. Andreas Marklund, ENIGMA
– Museum for post, tele og
kommunikation
Overvågning, privatliv og kryptering er centrale emner i dagens
debat såvel politisk som bredere
i samfundet. Vi sætter fokus
på overvågningens præmisser,
historiske, teknologiske og samfundsmæssige. Vi vil vise, at det
såkaldte ’overvågningssamfund’

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm