September 2018 - Side 8TEMA: BEBOERDEMOKRATI
GUIDE TIL DIN AFDELINGS BUDGET
Læs her, hvor du som beboer har indflydelse på din afdelings budget,
og hvordan budgettet er skruet sammen.
Hver afdeling i en almen boligforening skal holde
mindst ét årligt afdelingsmøde, som også er mødet,
hvor budgettet for det kommende år skal vedtages.
Det er her, man som beboer er med til at drøfte og
evt. vedtage aktiviteter. Det kan handle om, hvordan
afdelingen skal drives. Hvordan boligen skal være,
og hvordan den skal vedligeholdes. Altså aktiviteter,
som også kan påvirke huslejen.
En stor del af huslejen kan man som beboer ikke
gøre noget ved. Det gælder blandt andet lånet i
ejendommen, afgifter til renovation, ejendomsskatter og vandafledningsafgifter.
Hvis der opstår uenighed om budgettet imellem afdelingsmødet og administrationen, skal uenigheden
indbringes for kommunalbestyrelsen, som træffer
den endelige afgørelse.
Udgifter, som man ikke har indflydelse på
• Ydelser på lån, der blev optaget, da afdelingen
blev bygget, og lån der er optaget ved større
moderniseringsarbejder. På mange lån reguleres
ydelsen årligt i takt med inflationen i samfundet.
• E jendomsskatter, som betales til kommunen. De
fastsættes på baggrund af den offentlige vurdering.
• Bidrag til Landsbyggefonden og andre fonde. Alle
afdelinger betaler til boligorganisationens fælles
dispositionsfond, der er en stødpude til at imødegå
økonomiske vanskeligheder for organisationen og
dens afdelinger. Dispositionsfonden kan også give
tilskud og lån til moderniseringer og forbedringer i
afdelingerne.
• Alle afdelinger betaler et administrationsbidrag til
boligorganisationen. Det er et beløb per lejemål,
som skal dække udgifter til lønninger, kontorlokaler, revisor, mødeudgifter mv. Beløbet skal kun
dække faktiske omkostninger. Administrationen
skal altså ikke give overskud. Boligorganisationen
har dog indflydelse på administrationsbidraget
gennem generalforsamlingen/repræsentantskabet,
hvor der kan træffes beslutninger om serviceniveau og aktiviteter.
8
Udgifter, som man har indflydelse på
• F ællesudgifter til el, vand og varme mv. Ved at nedbringe f.eks. affaldsmængden og træffe beslutning
om at etablere vand- og energisparende foranstaltninger kan afdelingen bringe udgiften ned.
• Renholdelse – herunder løn til ejendomsfunktionærer. Beboerne har ikke indflydelse på ejendomsfunktionærernes løn eller ansættelsesvilkår, men
kan være med til at fastlægge, hvilket serviceniveau der skal være.
• Almindelig vedligeholdelse og opsparing til fremtidig vedligeholdelse. En afdeling lægger hvert år et
beløb til side til at følge en 10-årsplan for vedligeholdelse. Dertil kan der være anden vedligeholdelse. Som beboer har man indflydelse på, hvilke
vedligeholdelsesarbejder, der skal sættes i gang.
De offentlige myndigheder kan dog gribe ind, hvis
en boligforening ikke vedligeholder ejendommene.
•A
fdelingen har pligt efter loven til at have bygningsforsikringer og andre forsikringer. Opsparing til
istandsættelse ved fraflytninger og ekstraordinære
udgifter er beslægtede poster, som beboerne har
indflydelse på. De beslutter hvordan niveauet for
istandsættelse skal være. Og hvis de gør en indsats
for at skabe et godt miljø, som fastholder beboerne
i afdelingen, kan det mindske udgiften.
•B
eboeraktiviteter og drift af fællesaktiviteter er en
post, som dækker over udgifter til afdelings- og afdelingsbestyrelsesmøder, beboerarrangementer og
kontingent til BL. Der kan også være udgifter til drift
af fælles aktiviteter som selskabslokaler. Som beboer har man indflydelse på, hvilke aktiviteter der skal
afholdes og under hvilke betingelser, for eksempel
hvad man skal betale for at leje et selskabslokale.
Indtægter
Størstedelen stammer fra husleje, mens en mindre del
stammer fra renter, som afdelingen får af sine opsparede midler. Det kan også være tilskud fra boligorganisationen eller indtægter fra f.eks. et fællesvaskeri.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm