Skraaen marts 2020 - Side 12jeg har en drøm
Af Bjarne Krogh-Pedersen
Jeg har en drøm. Jeg drømmer
om, at der igen vil blive ført en
politik her til lands som vil vende
strømmen fra land til by, som igen
vil gøre det attraktivt at bo på
landet eller i landsbyerne, som atter
vil få de små byer til at blomstre.
busser ind til de store skoler. Det
medfører naturligt nok, at børnene
så vil dyrke sport sammen med
deres klassekammerater, hvorved
de lokale idrætsklubber lider nød og
forældrene søger mod byen og den
lokale købmand må dreje nøglen om.
Denne udvikling er en konsekvens
Som det er i dag bliver der ført en
af den daværende regerings
politik, både på landsplan og lokalt,
beslutning, men det er de enkelte
som i stedet for at fylde dem med
kommunalbestyrelser, der med vellyst
børn og unge, gamle og ældre,
fører kniven og via salamimetoden
tømmer landsbyerne og affolker dem gang på gang er med til at forringe
mens byerne vokser og vokser.
vilkårene for landsbyerne. Her i
Frederikshavn Kommune er den
Det ses meget, meget tydeligt
samme udvikling (eller skulle
når man passerer gennem de små
man sige afvikling?) i gang med
landsbysamfund. Husene forfalder og skolelukninger og tvangsflytning af
nogle steder opstår der små grønne
børnene ind til byen. Det har fx den
pletter fordi de lokale myndigheder
konsekvens, at landsbykirkerne ikke
køber nogle af de værste rønner og
længere er det naturlige valg når
jævner dem med jorden, men det
der er konfirmation, for lille Peter vil
ville jo være bedre hvis husene var
hellere konfirmeres (og holde blå
blevet renoverede og siden beboet.
mandag) sammen med resten af
klassen.
At denne udvikling er en konsekvens
af den førte politik er indiskutabelt.
Sådan en ting som de kommende
Der er tydeligt, at den seneste
supersygehuse, der er det også
kommunesammenlægning skabte
meget sigende, at det nordjyske
en række ”hovedstader” rundt
lægges syd for Limfjorden, hvor der
om i landet, byer, der rummer
i forvejen kun er en times transport
skolerne, teatrene, sportsklubberne,
til supersygehuset i Skejby, i stedet
butikscentrene og så videre mens
for at placere det nordenfjords så
man samtidig tvangslukker de lokale vi alle kan komme til det. Og skulle
skoler og transporterer børnene i
tunnelen så være lukket kan vi
12

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm