10-årsskrift - Side 36Arbejdsskadesager
Analyse af
arbejdsskadesager
Juridisk
rådgivning
SOLDATERLEGATET IGANGSATTE I 2018 en
omfattende analyse af 700 veteraners arbejdsskadesager for at afdække praksis i myndighedernes sagsbehandling. Baggrunden for analysen
er, at en række psykisk skadede veteraner ikke
får anerkendt deres arbejdsskade pga. arbejdsskademyndighedernes uhensigtsmæssige fortolkning af loven, og ifølge juridiske eksperter er
der d
­ irekte tale om, at retssikkerheden er i fare.
LEGATER TIL JURIDISK RÅDGIVNING udgør
Soldaterlegatets største post, og en stor del
af fondens arbejde er rettet mod at forbedre
sagsgangen og sikre en mere fair behandling af
veteranernes sager hos arbejdsskademyndig­
hederne.
Soldaterlegatet oplever et stort behov for legatstøtte til juridisk rådgivning. Fonden har ydet
støtte til 346 veteraner med i alt 8,3 mio. kroner
til denne post, der i en årrække har det været
fondens største. Derfor ønsker Soldaterlegatet
at afdække problemets kerne og ved hjælp af
analysen skabe et kvalificeret og dokumenteret
grundlag for videre politisk påvirkning.
Analysen er opdelt i en empirisk og en juridisk del
og udføres i samarbejde med Elmer Advokater,
Ehmer Pramming Advokater, de militære fagforeninger HKKF, CS og HOD samt professor dr.jur.
og ph.d. Andreas Bloch Ehlers fra Københavns
Universitet. Den juridiske analyse omfatter et
udvalg af såvel afviste som anerkendte sager, der
er blevet identificeret i den empiriske analyse.
Efterfølgende vil analysen kunne fungere som
en database, der kan opdateres efter behov og
dermed få en blivende værdi, fx til at afstemme,
om senere lovgivning får den tiltænkte virkning,
eller om ændringer i retspraksis fører til flere
anerkendelser. Den vil eventuelt også kunne
udbygges med en videre analyse af fx udmålingspraksis for méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning.
Formål
Formålet med analysen er at undersøge, h
­ vilke
sager, juristerne bag undersøgelsen mener,
burde anerkendes, men som ikke bliver det.
­
Overordnet oplever eksperterne retstilstanden
som uforudsigelig, og det er et alvorligt problem,
hvis der kan konstateres vilkårlighed i afgørelserne i sammenlignelige sager. Der er tvivl om
myndighedernes sagsbehandling og fortolkning
af både arbejdsskadesikringsloven og særloven
for veteraner med PTSD.  Det angår særligt krav
til belastningerne og den tidsmæssige sammenhæng mellem udsendelse og udvikling af sygdom
samt dokumentationskrav og bevisvurdering.
36
FAKTA
• Analysen forventes færdig i 2019 og vedrører
afgørelser om anerkendelse af veteraners PTSD
og andre psykiske følgeskader som følge af udsendelser siden 1991.
• Analysen opdeles i to delprojekter, hvor den
ene del udgør en empirisk analyse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis, og den anden
del udgør en juridisk analyse af, om praksis er i
overensstemmelse med gældende ret.
Soldaterlegatet yder støtte til juridisk rådgivning i arbejdsskadesager, hvor der foreligger
en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i første instans. Ved afslag på
erstatning kan Soldaterlegatet støtte med legat
til en såkaldt second opinion, hvor advokaten
vurderer, om sagen kan og bør indbringes for
Anke­
styrelsen eller domstolen. Hvis dette er
tilfældet, dækker Soldaterlegatet de rimelige
omkostninger herved.
Dem har man intet problem med at tilsidesætte,
selvom de udelukkende arbejder med krigsveteraner og kan vurdere, om en person stensikkert
har fået PTSD, fordi han har været udsendt i krig.
Når man i forvejen er ligeglad med det, så er
spørgsmålet, hvilken forskel en ekstra speciallægeerklæring vil gøre, siger Mads Pramming,
advokat i Ehmer Pramming.
Advokaterne fra Ehmer Pramming og Elmer
Advokater bistår veteranerne i de second
opinion-­
sager, Soldaterlegatet giver legat til.
Sammen med Soldaterlegatet arbejder de for at
forbedre sagsbehandlingen i AES ved at orientere de folkevalgte politikere om erfaringerne med
myndighedernes mangelfulde og langtrukne
sagsbehandling af veteraners erstatningssager.
Mange skadede veteraner må vente flere år på en
afgørelse, og advokater med speciale i veteraners
arbejdsskadesager kritiserer særligt arbejdsskademyndighedernes afvisninger af speciallægernes vurderinger af, om veteranerne har PTSD, og
om det skyldes udsendelsen.
– Jeg ser meget ofte, at AES helt uden at ­blinke
tilsidesætter vurderinger fra overlægerne på
Rigshospitalets militærpsykiatriske afdeling,
som ikke bare er førende i Danmark, men føren­
de i Europa på det her område.
Se advokat Mads Krøger Pramming forklare om veteraners m
­ uligheder for at få anerkendt
deres psykiske arbejdsskade­sager og hør hans mening om, hvordan vi løser problemet
37

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm