SUF Magasinet 0219 web - Side 9| 9
Misforståelserne og manglende
hjælpsomhed
- Helt overordnet så har jeg fokus på to problemfelter, som knytter sig til diagnoser. For det første, så
er der mange misforståelser – også i professionel
sammenhæng – om, hvad diagnoser er, siger Søren
Hertz.
vigtigt i menneskers liv. Mennesker risikerer at blive beskrevet, men ikke tilstrækkeligt forstået.
- Det er ofte nemt for en psykiater som mig at få øje
på mønstret i det, der fører frem til diagnosen. Den
langt vanskeligere opgave er at forstå kompleksiteten, og finde ud af, hvordan man skaber udvikling,
siger Søren Hertz.
Derfor må enhver udredning ikke bare være en undersøgelse af individet, understreger han.
- En udredning må være en undersøgelse af sammenhænge og ændringspotentialer. 30 dage til en
psykiatrisk udredning, således som det er standard
i dag, kan meget nemt resultere i en for reduceret
og forenklet beskrivelse – og på den måde får man
ikke øje på de ændringspotentialer, der kunne
komme anderledes i spil i
Børn, unge og
kraft af et mere livgivende
voksne inviterer med
socialt samspil, siger Søren Hertz.
Ligesom Svend Brinkmann fremhæver han, at diagnoser grundlæggende ikke har karakter af forklaringer. En diagnose er en beskrivelse af, hvordan en
person fremtræder på et givet tidspunkt
– På den måde kan en diagnose aldrig blive en forklaring, siger Søren Hertz og gør opmærksom på,
at misforståelsen har spor helt tilbage til 1994,
hvor den danske version af
WHO’s diagnosesystem fra
1992 blev udgivet.
- Forfatterne i WHO-publikationen sagde i 1992, at
deres symptomer
vi ikke skal snakke om sygog særlige
Diagnosen og
dom, men om lidelse eller
mennesket omkring
forstyrrelse, når vi taler om
vanskeligheder til
Brinkmann og Hertz taler
diagnoser. De fremhævede,
en proces, der kan
således fra hvert sit fagliat det var en beskrivelse af,
ge ståsted om vigtigheden
hvordan verden så ud på et
bidrage til afgørende
af at se mennesket bag og
specifikt tidspunkt. På den
ny-orientering.
før diagnosen.
måde er det også sådan, at
man kun har en diagnose,
Livgivende processer
- Vi ved, at udviklingen
så længe man opfylder kriaf det, der beskrives som
terierne for denne. Men i
Søren Hertz
diagnoser, har komplekden danske oversættelse
se årsager. Derfor er det
blev der i forordet anvendt
også helt afgørende, at vi
ordet ”sygdomskategorier”,
og senere ændrede nogle af diagnoserne også kahar øje for kompleksiteten, når vi skal hjælpe den
rakter, så de kom til at fremtræde, som om de var
enkelte med at skabe udvikling. Vi skal betragte
livslange tilstande, siger Søren Hertz og fortsætter:
alvoren som en invitation til at skabe udvikling –
både for den enkelte, for de vigtige personer om- Jeg taler om diagnosen som et øjebliksbillede,
kring og for det samfund, som mennesket er en del
fremhæver psykiateren. Fordi den konstruktion
af, siger Søren Hertz og lader troen på det enkelte
hjælper os til at have en insisterende opmærksommenneske og dets potentialer få det sidste ord.
hed på, hvordan vi kan bidrage til, at der opstår nye
øjebliksbilleder.
- Siger vi, at der er begrænsede udviklingsmuligheder, så bliver vi begrænsede i vores nysgerrighed
Udredning bliver for individualiseret og
og skaber begrænsninger. Tror vi derimod på det
for hurtig
enkelte menneskes muligheder, og siger at målet
Dermed nærmer Søren Hertz sig sin anden hovedikke er normalitet men udvikling, skaber vi de bedpointe; nemlig at diagnoser risikerer at blive meget
ste betingelser for livgivende bevægelser.
lidt hjælpsomme til at forstå, hvad der er særligt

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm