ThyGuide 2019 - Side 62Vestervig
- en by fuld af historie
B
yen der genopstår
- igen og igen og .... !
Det ældst kendte Vestervig er jernalderbyen, der kan ses umiddelbart nord for Vestervig Kirke. Her kan man opleve resterne
af fortidens huse og deres indretninger.
Husene, der blev ildens bytte, blev aldrig
genopbygget på samme sted.
Det andet Vestervig var porten til England.
Før og under vikingetiden havde danerne tætte bånd til England, og Vestervig
var havnen i vest. Her missionerede Sct.
Thøger, og her byggede han en stenkirke,
hvis omrids kan ses på den nedre kirkegård.
Vestervig Kirke blev opført, angiveligt som
domkirke, så byens betydning har været
enorm.
I slutningen af vikingetiden blev båndene
til England brudt, og Limfjordens udløb
sandede til. Bispesædet flyttede, og byen
sygnede hen. Kirken overlevede som en del
af et af landets største og rigeste klostre.
Der må have eksisteret en klosterby i dets
nærhed. Efter reformationen blev klosteret
inddraget af kronen, og omdannet til et
herresæde. Skiftende slægter har bygget
om på de gamle bygninger, hjulpet på vej
af ildebrande og ulykker. Klosterets sidste
rester blev nedbrudt i 1838, men kirken står
der heldigvis endnu.
Omkring år 2000 lignede Vestervig en lidt
trist by, men atter engang er det lykkedes
at skabe liv og med lokalt initiativ, ildhu og
stædighed at forvandle nedgang til opgang
og at skabe den perle, der i 2013 blev
belønnet med Nordeas Initiativpris, Årets
Ildsjæl og Årets Landsby.
Kirken blev i 2015 gennemrenoveret og
de savnede koncerter er igen en del af det
kulturelle Thy. Men der er så meget mere,
der er værd at besøge, f.eks. er ting- og
arresthuset oplagte besøgsmål – også, hvis
man savner et smukt sted til sit bryllup!
62
D
er Ort der aufersteht
– immer und immer wieder .... !
Das älteste bekannte Vestervig ist ein Eisenzeitdorf, dessen
Reste direkt nördlich der Vestervig Kirche zu sehen sind.
Die Stelle wurde im 1960‘s freigelegt und dort sind die
Überbleibsel der Häuser und ihrer Einrichtung noch heute
zu erkennen. Die seinerzeit niedergebrannten Häuser wurden nicht wieder am selben Platz aufgebaut.
Das zweite Vestervig war das Tor nach England. Vor und
während der Wikingerzeit bestanden zwischen den nordgermanischen Daneren und England enge Beziehungen,
und Vestervig war der Hafen an der Westküste. Dort missionierte Sct. Thøger und dort erbaute er eine Steinkirche,
deren Grundriss auf dem unteren Friedhof noch zu sehen
ist. Dort wurde auch die Vestervig Kirche erbaut, angeblich
als Dom; der Ort muss also sehr bedeutend gewesen sein.
Am Ende der Wikingerzeit zerrissen die Verbindungen
nach England, und der westliche Ausgang des Limfjords
versandete ebenfalls. Der Bischofssitz wurde verlegt und
der Ort dämmerte vor sich hin. Die Kirche überlebte als Teil
eines der einst größten und reichsten Klöster des Landes,
in dessen Nähe eine Ansiedlung gelegen haben muss. Nach
der Reformation wurde das Kloster von der Krone vereinnahmt und in einen Herrensitz umgewandelt. Verschiedene
Familien haben die alten Gebäude umgebaut, unterstützt
von Bränden und Unglücksfällen. Die letzten Reste des
Klosters wurden 1838 abgerissen, aber die Kirche steht ja
zum Glück noch.
Um 2000 ähnelte Vestervig einer Geisterstadt, deren letzte
Tage bevorstanden. Aber erneut gelang es, durch örtliche
Initiative, Feuereifer und typisch thyländische Beharrlichkeit, Verfall in Aufschwung umzukehren, den Ort wach zu
rütteln und die Perle zu schaffen, die 2013 mit Nordeas
Initiativpreisen, „Årets Ildsjæl“ (Feuergeist des Jahres) und
„Årets Landsby“ (Dorf des Jahres) belohnt wurde.
Die Kirche ist einen Besuch wert. Sehen Sie selbst, was alles
hier blüht.
... the town that resurrects,
again and again and... !
The first and oldest known of Vestervig
town is an Iron Age city that can be seen
immediately north of Vestervig Church. The
site was excavated in 1960’s and here you
can see the remains of houses of the past
and their functions. The houses that were
damaged by fire, were never rebuilt in the
same place.
The second Vestervig, was the gateway
to England. Before and during the Viking
Age, Danes had close ties to England, and
Vestervig was the main harbour in the
west. Here, St. Thøger was a missionary,
and it was here he built a stone church,
which outline can be seen on the lower
parts of the cemetery. Vestervig Church
was built, allegedly as a cathedral, so the
city’s importance had been enormous, at
that time. At the end of the Viking Age, the
ties to England broke and the Limfjord’s
estuary closed, due to sand. The cathedral residence moved, and the town
depreciated. The church survived as part
of one of the largest and richest monasteries, and a monastery village must have
existed in its vicinity. After the Reformation,
the monastery was seized by the Crown
and transformed into a manor. Successive
generations have rebuilt on the old buildings, with a “helping hand” from fire and
accidents. The convents last buildings were
knocked down in 1838, but the church lives,
luckily, to this day.
Around the year 2000, Vestervig looked
like a ghost town, whose last days were
near. But again, a success of local initiative,
enthusiasm and the local Thy stubbornness
transformed the decline of the town into
a recovery achievement. The sleepy town
was transformed into the gem it is today
- receiving rewards for Nordea Banks New
Initiative, Volunteer Town of the Year and
Village of the Year.
The church is open again after a big
renovation - but there is so much more in
Vestervig that is worth a visit. Come and
experience a town, that is “always in blossom!”

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm