ThyGuide2020 - Side 62Vestervig
- en by fuld af historie
B
yen der genopstår
- igen og igen og .... !
Det ældst kendte Vestervig er jernalderbyen,
der kan ses umiddelbart nord for Vestervig
Kirke. Her kan man opleve resterne af fortidens huse og deres indretninger. Husene, der
blev ildens bytte, blev aldrig genopbygget på
samme sted.
Det andet Vestervig var porten til England.
Før og under vikingetiden havde danerne
tætte bånd til England, og Vestervig var
havnen i vest. Her missionerede Sct. Thøger,
og her byggede han en stenkirke, hvis omrids
kan ses på den nedre kirkegård. Vestervig
Kirke blev opført, angiveligt som domkirke, så
byens betydning har været enorm.
I slutningen af vikingetiden blev båndene til
England brudt, og Limfjordens udløb sandede
til. Bispesædet flyttede, og byen sygnede
hen. Kirken overlevede som en del af et af
landets største og rigeste klostre. Der må
have eksisteret en klosterby i dets nærhed.
Efter reformationen blev klosteret inddraget
af kronen, og omdannet til et herresæde.
Skiftende slægter har bygget om på de gamle
bygninger, hjulpet på vej af ildebrande og
ulykker. Klosterets sidste rester blev nedbrudt
i 1838, men kirken står der heldigvis endnu.
Omkring år 2000 lignede Vestervig en lidt
trist by, men atter engang er det lykkedes at
skabe liv og med lokalt initiativ, ildhu og stædighed at forvandle nedgang til opgang og
at skabe den perle, der i 2013 blev belønnet
med Nordeas Initiativpris, Årets Ildsjæl og
Årets Landsby.
Kirken blev i 2015 gennemrenoveret og de
savnede koncerter er igen en del af det kulturelle Thy. Men der er så meget mere, der er
værd at besøge, f.eks. er ting- og arresthuset
oplagte besøgsmål – også, hvis man savner
et smukt sted til sit bryllup!
OUTDOOR-KONCERT
TORDAG D. 13. AUGUST KL. 19
Koncerten afholdes i anledning af
Vestervig Kirkemusikskoles 40 års jubilæum
Johnny og Bjørn Hansen
Gæsteoptræden af Anker Hviid og Henning Toft Bro
Fællessang anført af skolens kor.
Fri entré. Salg af øl/pølser
Vestervig Kirkemusikskole
Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig
Adgang til haven fra Margrethevej fra kl. 18.
62
D
er Ort der aufersteht
– immer und immer wieder .... !
Das älteste bekannte Vestervig ist ein Eisenzeitdorf,
dessen Reste direkt nördlich der Vestervig Kirche zu
sehen sind.
Die Stelle wurde im 1960‘s freigelegt und dort sind die
Überbleibsel der Häuser und ihrer Einrichtung noch heute
zu erkennen. Die seinerzeit niedergebrannten Häuser
wurden nicht wieder am selben Platz aufgebaut.
Das zweite Vestervig war das Tor nach England. Vor und
während der Wikingerzeit bestanden zwischen den nordgermanischen Daneren und England enge Beziehungen,
und Vestervig war der Hafen an der Westküste. Dort missionierte Sct. Thøger und dort erbaute er eine Steinkirche, deren Grundriss auf dem unteren Friedhof noch zu
sehen ist. Dort wurde auch die Vestervig Kirche erbaut,
angeblich als Dom; der Ort muss also sehr bedeutend
gewesen sein.
Am Ende der Wikingerzeit zerrissen die Verbindungen
nach England, und der westliche Ausgang des Limfjords
versandete ebenfalls. Der Bischofssitz wurde verlegt und
der Ort dämmerte vor sich hin. Die Kirche überlebte als
Teil eines der einst größten und reichsten Klöster des
Landes, in dessen Nähe eine Ansiedlung gelegen haben
muss. Nach der Reformation wurde das Kloster von der
Krone vereinnahmt und in einen Herrensitz umgewandelt. Verschiedene Familien haben die alten Gebäude
umgebaut, unterstützt von Bränden und Unglücksfällen.
Die letzten Reste des Klosters wurden 1838 abgerissen,
aber die Kirche steht ja zum Glück noch.
Um 2000 ähnelte Vestervig einer Geisterstadt, deren
letzte Tage bevorstanden. Aber erneut gelang es, durch
örtliche Initiative, Feuereifer und typisch thyländische
Beharrlichkeit, Verfall in Aufschwung umzukehren, den
Ort wach zu rütteln und die Perle zu schaffen, die 2013
mit Nordeas Initiativpreisen, „Årets Ildsjæl“ (Feuergeist
des Jahres) und „Årets Landsby“ (Dorf des Jahres) belohnt
wurde.
Die Kirche ist einen Besuch wert. Sehen Sie selbst, was
alles hier blüht.
... the town that resurrects,
again and again and... !
The first and oldest known of Vestervig town
is an Iron Age city that can be seen immediately north of Vestervig Church. The site was
excavated in 1960’s and here you can see the
remains of houses of the past and their functions. The houses that were damaged by fire,
were never rebuilt in the same place.
The second Vestervig, was the gateway to
England. Before and during the Viking Age,
Danes had close ties to England, and Vestervig was the main harbour in the west. Here,
St. Thøger was a missionary, and it was here
he built a stone church, which outline can
be seen on the lower parts of the cemetery.
Vestervig Church was built, allegedly as a
cathedral, so the city’s importance had been
enormous, at that time. At the end of the
Viking Age, the ties to England broke and the
Limfjord’s estuary closed, due to sand. The
cathedral residence moved, and the town depreciated. The church survived as part of one
of the largest and richest monasteries, and
a monastery village must have existed in its
vicinity. After the Reformation, the monastery
was seized by the Crown and transformed
into a manor. Successive generations have
rebuilt on the old buildings, with a “helping
hand” from fire and accidents. The convents
last buildings were knocked down in 1838,
but the church lives, luckily, to this day.
Around the year 2000, Vestervig looked
like a ghost town, whose last days were
near. But again, a success of local initiative,
enthusiasm and the local Thy stubbornness
transformed the decline of the town into a
recovery achievement. The sleepy town was
transformed into the gem it is today - receiving rewards for Nordea Banks New Initiative,
Volunteer Town of the Year and Village of the
Year.
The church is open again after a big renovation - but there is so much more in Vestervig
that is worth a visit. Come and experience a
town, that is “always in blossom!”

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm