Research & Innovation 2015-16 - Page 7UMyalezo ovela kuSekela
Ngqonyela weYunivesithi
uGq Max Price
Sikhethe,
njengomxholo wolu
papasho lwalo nyaka,
iinjongo zophuhliso
oluzinzileyo (iiSDG)
zeZizwe eziManyeneyo
(UN). Uphandolwazi lubalulekile
ekufezekiseni
uphuhliso oluzinzileyo
yaye iUCT ikwinqanaba
elifanelekileyo
lokokuba idlale
indima yayo.
Njengokuba zamnkelwa ngoSeptemba 2015, iiSDG zithabatha indawo
yeenjongo zophuhliso zemileniyam (iiMDG), esinyanzeliso sazo siphele kuloo
nyaka. Iinjongo ezisibhozo zeeMDG zayilelwa kwigumbi elisezantsi lesakhiwo
se-ofisi ye-UN eNew York, liqelana elalityunjwe nguNobhala Jikelele we-UN,
uBan Ki-moon (uzinziso lwendalo lwaluphantse lwalityalwa). Ngothelekiso,
uninzi lweenjongo ezili-17 zebhongo zeeSDG zingumphumela wenkqubo
ekuthethweneyo ngayo, phakathi kwamazwe ali-193 kunye nothethwano
ngokubanzi lwayo yonke inyambalalala echaphazelekayo.
IiSDG ezingumphumela zichaphazela imiba emininzi, kodwa okuqaqambileyo
yindlela ezithetha ngayo into esondelelene kakhulu kwiingxaki ezibalulekileyo
zoMzantsi Afrika kunye nelizwekazi. Ukungalingani, inguqu kwisimo
sezulu, ukutya nokungakhuseleki kwamanzi, intswela-ngqesho, izixeko
ezikhuselekileyo – olu luxwebhu olwalufanele ukuba malube lubhalwe sithi.
Kuyaqinisekisa ngokunjalo ukubona indlela ezisondelelene ngayo iiSDG
- umphumela wothethwano lwehlabathi olubanzi olunjalo – nokubekwe
phambili kwiqhinga lophando-lwazi lweYunivesiti yaseKapa. Asinguwo
umnqa ngoko ukuba abaphandi baseUCT bebephakathi kwezinye iinkcubabuchopho eziphambili zelizwe ebezibandakanyeka kwimpembelelo nakuyilo
lweeSDG.
UNjng. Haroon Bhorat, umzekelo, usebenze njengentloko yophandolwazi lwe High-level Panel etyunjwe nguBan Ki-moon, ukulungiselela
ukunikezela nge-ajenda ecetywayo yeSDG kwiUN General Assembly.
Amalungu eAfrican Centre for Cities (ACC) athabathe inxaxheba kwiphulo
lehlabathi lokuqinisekisa ukuba uzinziso lwezixeko lubandakanyiwe
ngokucacileyo kwiiSDG (iphulo elingazange liphumelele kwiiMDG). Babe
ngamalungu ngokunjalo eSustainable Development Solutions Network,
ekhokhelwa ngumcebisi kaBan Ki-moon uNjing. Jeffrey D. Sachs, athe
anceda ukubumba iinjongo. Ngokufanayo, uNjing. Crick Lund ube
ngomnye weenkokheli kummandla wempilo yengqondo yehlabathi
- #FundaMentalSDG - othe waphembelela into yokokuba impilo
yengqondo ibandakanywe (yayingekho kwaphela kwiiMDG).
Oku kubandakanyeka kweenkcuba-buchopho kolu yilo lweeSDG,
kuthetha ukuba iqela lwezophando-lwazi lwehlabathi lukwinqanaba
elingcono lokuqinisekisa ukumileselwa kwazo. Yaye kukho ulwamkelo
olubanzi lokokuba kufuneka lwenze njalo ukuba ngaba iiSDG
zizakuphumelela. Uphawu olunye lweeSDG kukukhupha iiinjongo ezijoliswe
kulo (169), mhlawumbi isiphumo esilindelekileyo senkqubo exananazileyo
yothethwano. Ilizwe ngalinye kuya kufuneka lenze isigqibo ngokujoliswe kulo eliya
kukubeka phambili, yaye iinkcuba-buchopho kufuneka zidlale indima ekukhokheleni
oorhulumente ekwenzeni isigqibo . Uluntu lwehlabathi luya kudinga ngokunjalo ubuchule lwabaphandi-lwazi
ekulandeleni ekujoliswe kulo, nokunceda kuqeqesho lwabo baya kudlala indima kumiliselo lweeSDG.
IiSDG azigqibelelanga, yaye uninzi lwabaphandi bethu babe ngabokuqala ukuyibeka elubala le nto. Nangona
kunjalo, le yenye yeendima eziphambili ekufaneleke ukuba bazidlale: ukunikezela ngezwi elizimeleyo
nelifanelakileyo ukuqinisekisa hayi kuphela ngento yokuba iinjongo ziyafezekiswa ngokusondele kakhulu, kodwa
nento yokuba ubumbaxa bazo abulahleki kwinguqulelo. [Ukuguqulwa kweHlabathi Lethu: I-Ajenda ka 2030
elungiselelwe uPhuhliso oluZinzileyo] kunika ingqwalasela kukuhlangana kweenjongo, kunye nengqiqo eyandileyo
yophando-lwazi oluninzi eUCT kuthetha ukuba ikwinqanaba elifanelekileyo lokuthabatha inxaxheba ekufumaneni
izisombululo zokuzinziswa kwehlabathi.
2

yeenjongo zophuhliso zemileniyam lwaluphantse lwalityalwaHigh-level Panel etyunjweeSustainable Development Solutions Network#FundaMentalSDGUkuguqulwa kweHlabathi Lethu: I-Ajenda ka 2030 elungiselelwe uPhuhliso oluZinzileyoUkuguqulwa kweHlabathi Lethu: I-Ajenda ka 2030 elungiselelwe uPhuhliso oluZinzileyohttps://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoalsiinjongo zophuhliso oluzinzileyo

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book system
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen