METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 10co-t er apeu t r ollen
i familievernet
Ut ifra at coterapi og comekling er et prioritert
satsningsområde for Bufetat som det brukes mye tid på i
familievernet, vil jeg dele noen betraktninger rundt denne
tematikken for hvordan det kan organiseres og
gjennomføres i terapi- og meklingsrommet. Dette for å
kunne bruke terapeutens og meklers kompetanse på en
best mulig måte.
Tekst: Bjør n S. Hesla
For enkelhets skyld brukes betegnelsen
coterapi/coterapeut både når det gjelder terapi
og mekling. Coterapeut defineres her som en
person som er tilgjengelig og bistår og er til hjelp
for hoved-/primærterapeuten, og inviteres inn
når hovedterapeuten har behov for det.
Bruk av coterapeut kan være en måte å styrke
meklerkompetansen på for å nyttiggjøre seg
meklingsordningen på en best mulig måte, og
samtidig tydeliggjøre mekling som en prosess,
ikke bare et møte. Det bør ligge en faglig
vurdering til grunn for bruk av to terapeuter
fordi det er ressurskrevende sammenlignet med
bruk av bare en terapeut. Dermed oppstår det et
kostnadsspørsmål
både
lønnsmessig
og
tidsmessig. Hvilke oppgaver skal man ta bort og
gjøre mindre av dersom man øker bruken av
coterapeut? Det er av den grunn viktig å
klargjøre premissene for når coterapi skal tas i
bruk.
COTERAPEUTROLLER
I forkant av timen må det være avklart når og i
hvilken sammenheng coterapi skal brukes.
Terapeutene avsetter tilstrekkelig tid sammen til
10
Metaforum - September 2019
å klargjøre hva målet og hensikten eventuelt skal
være med å ha to terapeuter i timen, og bli enig
om en rolle- og ansvarsfordeling som begge
terapeutene er komfortable med. Slik at de på
den måten kan dra veksler på hverandres roller
og personlighetsstil, uten at det blir et
konkurranseforhold mellom terapeutene.
Innledningsvis i klientsamtalen orienteres det
om at målet med å ha med en coterapeut i
timen, er å skape komplementaritet som
terapeutpar og med det øke klientenes
nytteverdi av samtalene.

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm