METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 106Bar n ever n spedagog ? en gr u n n bok
Gjennomgående fokus på barns medvirkning, samarbeidet med foreldre,
og barnevernet som arbeidsfelt gjør boka til et viktig bidrag til felles faglig
fundament for barnevernspedagog- utdanningene i Norge.
Forfatterne har utgangspunkt i nasjonal og internasjonal forskning,
praktisk erfaring og sentral grunnlagslitteratur når de gjennomgår og
drøfter sentrale deler av barnevernspedagogens historie, verdiforankring,
kunnskapsområder og profesjonskompetanse.
Kapitlene svarer blant annet på: Hvordan kan barneverns- pedagogen gjennomføre
samtaler og samarbeid med barn og unge, og hvilke muligheter og utfordringer gir
foreldresamarbeid? Hvordan være en reflektert praktiker? Og hvordan samarbeide
tverretatlig og tverrfaglig? Hva er emosjonelt arbeid og hvilken betydning får det for
barnevernspedagoger? Hvordan forstår vi, og snakker om, risiko og utenforskap? Hva vil det
si at barnevernspedagogen er en rettsanvender?
Hva er en helhetlig forståelse av barn, unge og deres familier, og hvordan kan
kulturpsykologisk og sosiokulturell forståelse barn og unge bidra i forståelsen? Hvilken
betydning har det å tilhøre urbefokningen eller familier som har migrert og er
transnasjonale? Hvordan kan barnevernspedagogen som profesjonell skjønnsutøver
håndtere tvang og makt og handle etisk godt?
På hvilken måte bidrar sosialpedagogiske perspektiver til barnevernspedagogens arbeid?
Hån dbok i k lin isk h elsepsyk ologi
Sykdom og skade i kroppen innebærer både fysiske og mentale
belastninger. Det er ikke bare kroppen som blir rammet, men hele
mennesket, med følelser, tanker og relasjoner.
Roller og funksjoner i familie og arbeid blir berørt. Mange trenger hjelp til
å mestre smerter, utmattelse, søvnproblemer og psykiske plager og
samtidig ta vare på livet.
Håndboken er skrevet for deg som behandler pasienter med somatisk
sykdom eller skade. Ditt arbeidssted kan være i primær- eller spesialisthelsetjenesten, i
somatisk eller psykisk helsevern, som lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, farmasøyt,
ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykiater, psykisk helsearbeider, psykiatrisk sykepleier,
prest, diakon, helsesekretær, psykolog eller kanskje noe ganske annet.
Du kan også være student på vei inn i en av disse profesjonene. Den gir deg nyttig
kunnskap og godt dokumenterte metoder i din bistand til pasienter med et bredt spekter
av sykdommer og plager.
Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo og Nina Lang er psykologspesialister ved
Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Sykehuset har en egen klinisk helsepsykologisk tjeneste for
pasienter og pårørende.
106
Metaforum - September 2019

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm