METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 12I sammensetningen av terapeutparet kan det
vurderes om det er hensiktsmessig med en
erfaren terapeut som rollemodell sammen med
uerfaren
terapeut,
noe
som
kan
gi
kompetanseoverføring ved direkte veiledning
gjennom
modellæring for
den
uerfarne
terapeuten.
Likestilte
roller
hvor
begge
terapeutene har samme rolle og likt mandat i
terapi-/meklingsprosessen, kan også være et
alternativ.
Strategien og rammen avklares nærmere i
forkant (for eksempel ved å sette av 10 min. for
avklaring), med hensyn til hvordan rollene skal
tilrettelegges. Dette for å unngå at terapeutene
jobber parallelt ved siden av hverandre, eller
«står oppå» skuldrene til hverandre.
ROLLEUTFORM ING
Terapeutene kan ta ansvar for hver sin klient og
hjelpe vedkommende til å fasilitere og få frem sitt
syn, perspektiv og historie i saken. Terapeutene
har forskjellige roller og perspektiv i saken. Det
kan eksempelvis ivaretas gjennom en proaktiv
rolle og det å ha metafokus på samhandlingen.
En annen tilnærming kan være at terapeutene gis
spesielt ansvar for hver sin klient i paret.
Terapeuten kan gi støtte, mens den andre
terapeuten kan utfordre den samme klienten.
Sammensetning ut ifra forskjellig faglig bakgrunn
og preferanser med hensyn til fordeling av roller,
er også en mulighet. Faste par kan også vurderes
og utprøves. God kjemi fasiliterer ?turtaking?, ved
å gi ordet til hverandre.
REFLEKTERENDE ROLLE
Det kan brukes en annen terapeut som ikke
deltar aktivt i samtalen, men gir sin refleksjon i
timen og gir tilbakemelding på hva man har
observert hver av partene har sagt. Dette skaper
også emosjonalitet hos paret.
Reflekterende terapeut kan ha som oppgave å
utfordre, mens hovedterapeutens oppgave er å
være støttende og tett på. Klientene vurderer selv
om det coterapeuten sa var nyttig eller ei.
Hovedterapeutens oppgave er derimot ikke å
kvalifisere det coterapeuten har sagt, men bare
løfte opp refleksjonen overfor paret uten å gi sin
mening til kjenne. Spesielt aktuelt er det å bruke
reflekterende coterapeut ved store forskjeller i
form av uenighet mellom paret, for eksempel ved
konfliktmekling.
12
Metaforum - September 2019
Alternativt
kan
terapeutene
reflektere
underveis i timen, noe som bidrar til at
klientene
gis
et
metaperspektiv

samhandlingsmønstret
seg
imellom.
I
prosessmekling kan coterapeuten ha en
særskilt rolle med hensyn til å ivareta
sikkerhetsarbeidet i meklingstimen og å stille
spørsmål ut ifra hva en selv har blitt berørt av.
OBSERVATØRROLLE
Her
kan
coterapeuten
innta en
ren
observatørrolle, som avklares nærmere i
forkant av timen. Alternativt kan en erfaren

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm