METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 54? hvordan ta vare på parforholdet».
Det andre tiltaket var at en parterapeut fra
familievernkontoret i Namsos skulle tilby
parterapi til foreldrene i helsestasjonens lokaler
annenhver tirsdag. Dette skulle tilbys par som
ble orientert om tilbudet på hjemmebesøk til
nyfødte, og ellers ved behov i konsultasjoner på
helsestasjon.
For å sikre god informasjon om tilbudet ble det
laget enkle informasjonsbrosjyrer om både det
foreldreforberedende
kurset
og
parterapitilbudet. Disse skulle deles ut på
hjemmebesøk til nyfødte og på konsultasjoner
på helsestasjonen.
Det ble også tatt i bruk et kartleggingsskjema til
parene som benyttet seg av tilbudet. Dette var et
kartleggingsskjema som allerede var utarbeidet
og benyttet
ved
familievernkontoret

Romerike-Kongsvinger med noen få og enkle
spørsmål til foreldrene. Disse gikk på hvorvidt
foreldreparene kjente til parterapitilbudet på
familievernkontoret, om de ville benyttet seg av
tilbudet dersom det ikke hadde vært lokalisert på
helsestasjonen og om de opplevde at
samtalen(-e) var nyttig.
Med bakgrunn i en antakelse om at vi meklet
mange småbarnsforeldre foretok vi ved vårt
kontor en manuell telling av antallet barn under
6 år som ble berørt av foreldrenes samlivsbrudd,
både i samboer- og ekteskapsmeklinger.
Vi fant da at i 2015 berørte hele 67 % av alle
54
Metaforum - September 2019
bruddmeklinger minst et barn i førskolealder. 25
% av disse foreldreparene hadde minst et barn
under 2 år da samlivsbruddet skjedde. I etterkant
av vår telling foretok Romerike Kongsvinger en
tilsvarende telling, og kom til at hele 70 % av alle
bruddmelinger hos dem berørte minst et barn i
førskolealder.
Dette bekreftet antakelsen, samtidig som vi
erfarte at kun et fåtall av
disse foreldrene hadde
vært i parterapi før de
bestilte bruddmekling.
TIDLIGERE ERFARINGER
Dessverre erfarte vi at
det var utfordrende for
helsestasjonen
å
rekruttere
par
til
tilbudene i oppstarten. Vi
besluttet
derfor
i
september
2016
å
invitere alle jordmødre
og helsesykepleiere i
Namsos til en egen
dialogbasert
fagdag.
Dette med bakgrunn i en
gryende antakelse om at
kunnskapen om familievernet og dets tilbud var
dårligere enn først antatt hos jordmødre og
helsesykepleiere, samt at flere ga uttrykk for at
de opplevde det vanskelig og privat å snakke
med foreldrene om parforhold og samliv på
helsestasjon.
Fagdagen bekreftet også disse antagelsene. Vi
Dessverre erfarte vi at det var
utfordrende for helsestasjonen å
rekruttere par til tilbudene i
oppstarten.
erkjente at kun informasjon, og helsestasjonens
entusiasme og tro på viktigheten av å få disse
foreldreparene i parterapi tidlig, ikke var
tilstrekkelig til at de klarte å rekruttere par. Vi
måtte gå grundigere inn i tematikk, bakgrunn og
forløp.
Innledningsvis
foreslo
helsestasjonen
parforhold
og
samliv
måtte
bli
at
et

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm