METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 55gjennomgående tema under hele helsestasjonsforløpet, både i svangerskapskontroller med
jordmor
og i alle konsultasjoner
med
helsesykepleier. Det viste seg å bli for tilfeldig at
foreldrene ble spurt når jordmor eller
helsesykepleier husket det, eller først når de
allerede var blitt bekymret for et foreldrepar.
Skulle helsestasjonen få rekruttert par måtte
dette gjøres til et naturlig og gjennomgående
foreldreparene som trengte parsamtaler, men
det var parterapeuten som hadde kompetanse
på parterapi og var den som skulle snakke med
foreldrene om samlivstema.
Etter denne fagdagen økte henvisningene, og vi
erfarte at ikke bare rekrutterte jordmødre og
helsesykepleierne par, men de rekrutterte de
«riktige parene». Det vil si at de klarte å finne de
parene som var ekstra sårbare og var i en tidlig
fase av en negativ relasjonell utvikling.
Foreldreparene hadde ofte ikke selv en bevisst
opplevelse av at de hadde utfordringer på det
tidspunkt jordmødrene og helsesykepleierne
fanget opp tegn på at paret kunne ha behov for
en samtale med parterapeut for å forebygge en
begynnende negativ utvikling.
Når så parene kom til samtale hos parterapeuten
viste dette seg ofte å stemme. Parene hadde
relasjonelle utfordringer, og en utrygghet seg
tema i alle konsultasjoner, og til alle foreldrepar.
Foreldrene skulle gjøres kjent med dette som et
gjennomgående tema allerede fra første
konsultasjon hos jordmor. Alle foreldre skulle
spørres
om
«hvordan
har
dere
det
sammen»-tema i alle konsultasjoner, og brosjyre
skulle deles ut på første konsultasjon hos
jordmor
og
senere

helsesykepleiers
hjemmebesøk hos den nyfødte og familien.
Det var videre viktig at foreldrene forsto hvorfor
det ble spurt om parforhold og samliv. Og for å
kvalitetssikre
at
dette
ble
husket,
la
helsestasjonen
inn
dette
som
eget
kulepunkttema på alle konsultasjoner i eget
fagprogram. Både jordmødre og helsesykepleiere
trente og rollespilte for å utfordre egne
komfortsoner, og utfordret hverandre på
hvordan gjøre parforholdet til et naturlig tema i
konsultasjonen.
Rollefordelingen
helsesykepleier
var
klar.
Jordmor
skulle
fange
opp
og
de
Rollefordelingen var klar.
Jordmor og helsesykepleier skulle
fange opp de foreldreparene som
trengte parsamtaler.
Etter noen samtaler med
terapeuten fikk mange av parene
hjelp til å forstå og tolke
hverandre på en måte som
trygget relasjonen dem imellom.
imellom, som over tid kunne blitt vanskelig for
dem. Etter noen samtaler med terapeuten fikk
mange av parene hjelp til å forstå og tolke
hverandre på en måte som trygget relasjonen
dem imellom.
Etter hvert erfarte vi noen tendenser med
hensyn til utfordringer hos gruppen av
rekrutterte par. Omtrent halvparten opplevde i
all hovedsak de vanlige utfordringene med
udekket behov for å bli forstått, elsket, sett og
verdsatt. Mange var overrasket over hvor stor
belastning det var å få barn ? både fysisk og
psykisk. Hos de fleste av disse parene var
problemene på dette tidspunktet mindre fastlåst
enn de vi tradisjonelt møter i familievernet, og
parene hadde et sterkt ønske om å forbli i sitt
parforhold. Parene rapporterte at samtalen med
terapeut var nyttig, og at den ga dem nye
redskaper til å styrke parforholdet og forstå
hverandre bedre.
Metaforum - September 2019
55

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm