METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 59dele våre erfaringer til eget fagfelt og bidra til at
dette ikke ender opp som nok et prosjekt uten
konkret fortsettelse.
Forebyggingsideologien
står
sterkt
hos
Forebyggingsideologien står
sterkt hos profesjonene på
helsestasjonene, og kunnskap om
at foreldrenes parforhold har
betydning for barnas
oppvekstvilkår er et enkelt
budskap å nå de med.
profesjonene på helsestasjonene, og kunnskap
om at foreldrenes parforhold har betydning for
barnas oppvekstvilkår er et enkelt budskap å nå
de med. Likevel erfarer vi at selv med denne
kunnskapen og bevisstheten oppleves det
vanskelig og uvant for mange å snakke med
foreldreparene om deres parforhold. Noe
rekrutteringstallene våre fra helsestasjonene
som ikke deltok i prosjektet viser, til tross for
fagdager og besøk.
For å lykkes med dette avslutter vi med en
ønskeliste. Øverst står det at vi ønsker at Barneog familiedepartementet, Bufdir og Bufetat tar
eierskap i det videre arbeidet. Og at våre
erfaringer bidrar til at forebyggende lavterskel
parterapi kommer inn som en del av vårt nye
spisskompetansemiljø, Foreldrestøtte. For hva er
bedre foreldrestøtte til barn enn at foreldrene
har det bra sammen, eller samarbeider bra etter
et samlivsbrudd?
Så ønsker vi at dette blir et samarbeid på tvers
av departementene Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
og
Kunnskapsdepartementet.
Helseog
omsorgsdepartementet
fordi
de
er
helsestasjonens
oppdragsgiver,
og
Kunnskapsdepartementet fordi fagprofesjoner
som skal rekruttere disse parene trenger å
styrke sin kunnskap om både familievernets
tilbud og parforholdets betydning for barns
oppvekstvilkår gjennom
sine grunn- og
videreutdanninger.
Dette er kunnskap som må tilegnes i prosess,
integrert i grunnkompetansen til profesjoner
som skal møte og rekruttere disse familiene.
Uten dette vil familievernet måtte bruke for
mange av sine begrensede ressurser på å
informere og vedlikeholde en kunnskap som
mye enklere kan
og bør
gis i
et
utdanningsforløp.
OPPSUM M ERING
Bak gr u n n : Nesten 70% av alle bruddmeklinger
inkluderte minst et barn i førskolealder, og 25%
av disse berørte barn under 2 år.
Su k sessf ak t or er : At jordmor og helsesykepleier
fokuserer foreldrenes parforhold gjennom hele
helsestasjonsforløpet.
At
jordmor
og
helsesykepleier fanger opp de parene som
begynner å kjenne på en negativ utvikling i
parrelasjonen. At familievernkontorene tilbyr
disse parene et raskt timetilbud ? «fast-track»
Er f ar in ger m ed par en e: De har fortsatt
kjærlighet til hverandre. De ønsker å forbli i sitt
parforhold og få det bedre sammen. De har
oftere egne oppveksterfaringer som gjør
tilknytning til partner vanskelig. De har enda ikke
erfart de vanlige skuffelsene og krenkelsene. OG
de kommer på familievernkontoret når de får
god informasjon om tilbudet og at det er hjelp å
få.
Fr em over : Familievernet må har tett kontakt
med de som skal rekruttere parene på
helsestasjon. Familievernet bør tilby egen kveld
på de lokale foreldreforberedende kursene med
tema samliv. Familievernet bør initiere jevnlige
fagdager med helsestasjonene i egen region
rundt aktuelle tema.
Kunnskap om familievernkontortilbudet og
parforholdets
betydning
for
barns
oppvekstvilkår

inn
i
utdanningsinstitusjonene.
Forebyggende
parterapi må styrkes.
Presentasjon, utdanning
& praksis
Metaforum - September 2019
59

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm