METAFORUM SEPTEMBER 2019 - Side 9egen praksis hvor jeg tar imot par og familier, samt
veileder studenter. Jeg opplever at disse tre
arenaene ? Familiehuset, VID og privatpraksisen ?
utfyller hverandre og gir meg verdifull kompetanse
som jeg har med meg på alle de tre arenaene. I år
ble jeg også valgt inn i styret for NFFT. Jeg gleder
meg til å ta fatt.
Kr ist in Sør br øden Br eda
Styreleder
Mitt navn er Kristin Sørbrøden Breda, jeg er 57 år
og bor i Halden hvor jeg er født og oppvokst,
sammen med mannen min Truls. Vi har 3 voksne
barn og 4 barnebarn.
På fritiden liker jeg å være i båt, synge i kor og gå
turer på fjellet og i skog og mark.
Sammen med 4 venner og tidligere kollegaer
arrangerer jeg «Påfyll og perspektiver på kafè» i
Halden ? en slags «søster» til Systemiske kafeer.
Et viktig fritidsengasjement er det også å påta seg
verv i NFFT.
Jeg er utdannet sosionom ved Diakonhjemmet i
1987 og sa allerede den gang at jeg ville jobbe med
familier og familieterapi i framtiden. I hele mitt
yrkesaktive liv har jeg arbeidet med barn og
familier på en eller annen måte. Vi er avhengige av
våre relasjoner og vi bidrar selv til hvordan de
utvikler seg. Å arbeide med menneskelige
problemer uten sammenheng og kontekst gir lite
mening. Jeg er glad for å ha min sosialfaglige
bakgrunn sammen med den systemiske og
familieterapeutiske tenkningen i møte med
mennesker i de sammenhengene de er en del av.
Jeg har stor tillit til menneskers egen kraft og
tenker at vi som hjelpere har et stort ansvar for å
bidra til at det er disse kreftene som får gode
levevilkår og vekstmuligheter. Når du kjenner at du
har makt og styring i eget liv kan mye flott skje! Det
er også veldig spennende å bidra til å skape
arenaer hvor mennesker faktisk lytter til
hverandres fortellinger om seg selv og sine liv. Ved
å lytte til hverandre øker forståelse, medfølelse og
empati og vi kan klare å hjelpe og støtte hverandre
når det trengs. Å snakke med hverandre og ikke
bare til hverandre er en kunst!
De siste 16 årene har jeg arbeidet som leder for
forskjellige virksomheter (Familievern, Bufetat,
Psykisk helsevern for barn og unge og Habilitering
for barn og unge) Jeg kjenner det meningsfullt å
bidra til at alle som jobber i tjenesten jeg leder kan
yte sitt beste faglig og personlig overfor de
brukerne som er avhengig av den aktuelle
tjenesten. Det er selvfølgelig også store
utfordringer å være leder i tider med sterk
overordnet styring av tjenestene, og dette prøver
jeg etter beste evne å balansere. Overskriften for
meg vil alltid være ansvaret for å yte gode og
forsvarlige tjenester til brukerne ? og at den eneste
måten vi får til det er å ha dyktige og engasjerte
medarbeidere.
Dette er mitt 6. og siste år i styret i NFFT, de siste 2
½ årene som leder. Disse årene har på mange
måter vært spennende og interessante. Jeg har
blitt kjent med foreningen mer «innenfra» og fått
engasjere meg i foreningens arbeid og påvirke hva
vi skal jobbe med. Jeg har også i noen grad blitt
mer kjent med dere som er medlemmer i NFFT
blant annet gjennom deltakelse på konferansene
våre i Logen og Årskonferansen. Det er særlig et
tema vi har jobbet med i styret i NFFT de siste
årene som jeg syns er spesielt viktig. Vi har jobbet
systematisk for at familieterapiforeningen vår reelt
oppleves som en forening for hele landet og at
medlemmene kjenner at de har noe igjen for
medlemsskapet sitt i sitt nærmiljø. Dette har vi
gjort ved blant annet å legge Årskonferansen til
forskjellige steder i landet. Neste år blir det i
Kristiansand. Håpet er at det å få Årskonferansen
til sitt nærmiljø bidrar til sterkere engasjement for
foreningen og at medlemmer kan påvirke og bidra
lokalt.
En annen måte er å stimulere lokalt til å arrangere
Systemiske kafeer.
I Bergen er det et styrket familieterapeutisk miljø i
forkant og etterkant av at Årskonferansen ble
arrangert der i 2019, og de har etablert et lokallag.
Det heier vi på!
Jeg
tror
at
systemisk
tenkning
og
familieterapeutiske og relasjonelle arbeidsmåter
fortsatt kommer til å være svært viktig kompetanse
i framtiden. Det er opp til oss som kan dette å få
det fram på gode måter i de sammenhengene vi
deltar.
Metaforum - September 2019
9

PaperturnPowered by


Fullskjerm Klikk for å lese
Paperturn flipp bok
Søke
Oversikt
Last ned som PDF
Skriv ut
Handlevogn
Fullskjerm
Avslutt fullskjerm