SDR Facility Solutions Coop Catalog - Page 602-SVYLZJLU[3PNO[PUN:`Z[LTZ
;`WLZVM-SVYLZJLU[3HTWZ
-SVYLZJLU[SHTWZNL[[OLPYUHTLMYVT[OLÅVYLZJLU[WV^KLYZJHSSLKWOVZWOVYZ[OH[HYLZLK
[VJVH[[OLPUZPKLZYMHJLVM[OL[IL;OLJH[OVKLZSVJH[LKH[[OLLUKVM[OL[ILZHYLOLH[LKI`
LSLJ[YPJP[`;OL`YLSLHZLLSLJ[YVUZ[OH[JVSSPKL^P[OV[OLYNHZLZPU[OLSHTW[VWYVKJL]PZHSSPNO[
;OPZWYVJLZZPZYLWLH[LKPUKPLYLU[ZPaLZHUK[`WLZVM-SVYLZJLU[SHTWZ:[HUKHYKSHTWZPaLZ
PUJSKL;;HUK;
5/8”
1”
1-1/2”
T5 (46”)
T8 (48”)
T12 (48”)
Contact Pins
Glass Tube
Internal
Phosphor
Coating
Inert Gas
Electrode
Mercury
;`WLZVM-SVYLZJLU[)HSSHZ[Z
)HSSHZ[ZHYLH]HPSHISLPUKPLYLU[[`WLZHUKVWLYH[LVULVYTVYLSHTWZ4VZ[JVTTVU[`WLZVM
IHSSHZ[ZHYL,SLJ[YVUPJHUK4HNUL[PJ
,SLJ[YVUPJIHSSHZ[ZHYL[OLTVZ[WVWSHYVM-SVYLZJLU[IHSSHZ[ZILJHZLVM[OLPYPUJYLHZLK
LJPLUJ`¶I`VWLYH[PUNH[HOPNOMYLXLUJ`¶HUKPTWYV]LKWLYMVYTHUJL,SLJ[YVUPJIHSSHZ[ZHYL
H]HPSHISL^P[OKPLYLU[Z[HY[PUN[`WLZ^OPJOHLJ[V]LYHSSSHTWVWLYH[PVU
0UZ[HU[:[HY[HYLPKLHSMVYHWWSPJH[PVUZ[OH[OH]LSVUNIYUOVYZHUKTPUPTHSVUVZ^P[JOPUN
9HWPK:[HY[JVU[PUL[VOLH[[OLSHTW»ZLSLJ[YVKLZHM[LY[OLSHTWOHZZ[HY[LK^OPJOHSSV^ZMVYMYLXLU[
VUVZ^P[JOPUN^P[OUVTLHZYHISLSVZZPUSHTWSPML
7YVNYHTTLK:[HY[HYLPKLHSMVYHWWSPJH[PVUZZPUNVJJWHUJ`ZLUZVYZ
(SS;HUK;/6IHSSHZ[ZHYLWYVNYHTTLKZ[HY[[`WLIHSSHZ[Z
)HSSHZ[ZOH]LHTLHZYLTLU[JHSSLK)HSSHZ[-HJ[VY^OPJOPZ[OLHIPSP[`VM[OLIHSSHZ[[VWYVKJLSPNO[
MYVT[OLSHTWZP[PZWV^LYPUN;OLOPNOLY[OLIHSSHZ[MHJ[VY[OLTVYLLULYN`JVUZTLKWV^LYPUN
[OLSHTWZ3PRL^PZL[OLSV^LY[OLIHSSHZ[MHJ[VY[OLSLZZLULYN`JVUZTLK>OLUKLJPKPUN[OL
JVYYLJ[-SVYLZJLU[SHTWHUKIHSSHZ[Z`Z[LTILZYL[VSVVRH[HSSVM[OLMHJ[VYZ
4HNUL[PJIHSSHZ[Z^OPSLWOHZLKV[I`[OL,ULYN`7VSPJ`(J[VMOH]LYLJLU[S`YLLTLYNLK
;OLUL^SLNPZSH[P]LS`JVTWSPHU[]LYZPVUZHYLPKLHSYLWSHJLTLU[ZMVYIHSSHZ[ZPUÄ_[YLZ[OH[VWLYH[L
;SHTWZVY^OLUYLWSHJPUN^P[O/PNO*90;SHTWZHUKIHSSHZ[ZHZWHY[VMYLNSHYTHPU[LUHUJL
FAX ORDERS: 800-542-603 support@sdrfacilitysolutions.com CALLS: 800-542-5602
SDR Facility Solutions
602
5
800-542-5602

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen