SDR Facility Solutions Coop Catalog - Page 631About Halco® Lighting Technologies
Established in 1974, Halco Lighting Technologies is a leader in lamp and ballast solutions. We are dedicated to
WYV]PKPUN`V^P[O[OLSH[LZ[PULULYN`LJPLU[[LJOUVSVNPLZ"PSSZ[YH[LKI`VY7YV3,+Ä_[YLZHUKMSSVLYPUN
VM7YV3,+SHTWZ/HSJV»ZÄ_[YLVLYPUNMLH[YLZPUKVVYYLJLZZLKZVS[PVUZZJOHZ7YV3,+7HULS=VSTL[YPJ
7HULSHUK+V^USPNO[9L[YVÄ[:LYPLZÄ_[YLZ6YIYVHKZLSLJ[PVUVMSVUNSPMLLULYN`LJPLU[7YV3,+SHTWZPZ
H]HPSHISLPUWVWSHYZOHWLZ^P[OHUHYYH`VMJVSVY[LTWLYH[YLZHUKILHTZWYLHKZ/HSJVPZ`VYZPUNSLZVYJL
MVY3,+SHTWZMVYYLWSHJLTLU[HUKYL[YVÄ[HWWSPJH[PVUZ
:LY]PJL
>LTLHZYLVYZJJLZZI`VULZ[HUKHYK`VYZH[PZMHJ[PVU/HSJVJHYYPLZKLLW
PU]LU[VY`VMHIYVHK:2PSSJHSSHUKJVYPLYZLY]PJLPZHSZVH]HPSHISLMVY
your convenience.
Quality
6YPUOVZLSPNO[PUNSHIVYH[VY`HSSV^ZZ[VWLYMVYTH]HYPL[`VM[LZ[PUNZLY]PJLZPUJSKPUNWOV[VTL[YPJ
SPNO[V[W[JVSVYTL[YPJZHUKLSLJ[YPJHSTLHZYLTLU[ZPUJSKPUN0,:34 [LZ[PUN;OPZWYVKJ[[LZ[PUN
MHJPSP[`VWLYH[LZUKLYHXHSP[`THUHNLTLU[Z`Z[LT[OH[TLL[Z[OLYLXPYLTLU[ZVM0:6HUKLUZYLZ
JVU[PUVZXHSP[`JVU[YVSHUKV[Z[HUKPUNWYVKJ[WLYMVYTHUJL
/HSJV»Z8HSP[`(ZZYHUJLWVSPJ`LUZYLZ^LKLSP]LYVUVYJVTTP[TLU[[V`VY
ZH[PZMHJ[PVU0MVYWYVKJ[KVLZUV[WLYMVYTHJJVYKPUN[VZWLJPÄJH[PVUZYLZ[
HZZYLK^L»SSWYV]PKLHYLWSHJLTLU[VYJYLKP[
7LYMVYTHUJL
/HSJVSTPUHPYLZHUKSHTWZHYLIHJRLKI`H^HYYHU[``VJHUYLS`VU9L[YVÄ[:YMHJL
:XHYL7HULSHUK=VSTL[YPJSPNO[ZHYLIHJRLKI`H`LHYSPTP[LK^HYYHU[`>HSSWHJR
>HSSWHJR*[V-SVVK*VTWHJ[3V^7YVÄSL3HYNL*HUVW`+ZR[V+H^UHUK
=HWVY[PNO[HYLHSZVIHJRLKI`H`LHYSPTP[LK^HYYHU[`+LJV:[YHUKPZIHJRLKI`H
@LHYSPTP[LK^HYYHU[`
FAX ORDERS: 800-542-5602 support@sdrfacilitysolutions.com CALLS: 800-542-5602
www.sdrfacilitysolutions.com
631
support@sdrfacilitysoluitons.com

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen