SUF DNA 2017 - Page 15ind i værdigrundlaget for Den Sociale Udviklingsfond,
at fonden skulle hvile på en personalepolitik, der tjener den socialpædagogiske praksis på bedst mulig vis.
Omsorgen for den enkelte medarbejder vægtes højt.
Blandt andet tanken om, at det er helhedssynet, der
Det samme gælder efteruddannelse, andre former for
kan flytte noget. Da rammerne i sin tid blev sat for Den
personlig opkvalificering og organisatorisk udvikling.
Sociale Udviklingsfond, stod det højt på dagsordenen
Fra første færd har Den Sociale Udviklingsfond været
at skabe nogle tilbud, hvor tilgangen til arbejdstider
kendetegnet ved en lyst til at gå
skilte sig ud. Rammerne har
nye veje. Eksperimentere med
holdt ved.
den socialpædagogiske praksis,
ligesom man havde gjort det i
“Hvis du arbejder med sårbaFra dag ét troede vi i Den
Ungbo.
re unge, så kan du ikke komme
Sociale
Udviklingsfond
på,
med en funktionærtilgang, der
“Når vi i dag arrangerer udvikhedder, ‘at det her er psykiatri’,
at det er gennem relationen,
lingsdøgn med det formål at
‘det her er familie’ og ‘nu har
hvor en ung møder en
afsøge nye veje, skabe tiltag og
jeg i øvrigt fri’. Derfor har Den
troværdig
og
autentisk
forbedringer, så trækker vi en
Sociale Udviklingsfond gennem
voksen, at den afgørende
tråd tilbage til 1991,” siger Thoalle årene været båret af en høj
mas Rotne.
grad af tilgængelighed og fleksiforandringer finder sted.
bilitet. De unge skal kunne få fat
Sådan var det i 1991, og sådan
Samtidig er det en tråd, som man
på os døgnet rundt – også juleafer det i dag.“
i SUF ikke er det mindste betænten,” siger Thomas Rotne.
kelig ved at kaste den anden vej.
Medarbejderomsorg
Mod fremtiden. For uanset at de
Thomas Rotne
næste 25 år med stor sandsynligDet er en arbejdsform, som genhed kommer til at medføre lige så
nem alle årene har stillet store
store forandringer som de første
krav til de socialkonsulenter, der
25 år, så har SUF for længst bevist, at fonden er gjort
ansættes i Den Sociale Udviklingsfond. For skønt de
af et særligt dna, som går på tværs af skiftende tider og
som typer og personer er vidt forskellige, så har de alle
konjunkturer i samfundet. Den treenighed, der hedder
det til fælles, at de har en relevant faglig uddannelse
relation, tilgængelighed og fleksibilitet står nagelfast
samt en lyst til at investere en stor del af deres liv i det
som grundpillen i Den Sociale Udviklingsfond. På én
socialpædagogiske arbejde.
og samme tid fondens udgangspunkt og praksisfelt –
før, nu og i fremtiden.
Af samme grund blev det også allerede i 1991 skrevet
bage til nogle af de tanker, som grundlæggerne i 1991
gjorde sig om deres arbejde.
13

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen