SUF DNA 2017 - Page 72Med etablering af selvstændig bolig på Enggården har
Trine mulighed for fortsat at træne sin selvstændighed
i trygge rammer, samtidig med at hendes ønske om at
bo mere selvstændigt bliver imødekommet.
Arbejdet med struktur
For at Trine fungerer bedst muligt i sin hverdag, har
hun brug for indlærte, genkendelige rutiner. Oplæringen i nye rutiner – som for eksempel brug af mobiltelefon, låse egen dør, bustræning, træning i at lave mad
– kræver en lang indkøring.
involvering, hvor socialkonsulenterne relationelt bringer sig selv i spil. Den relationspædagogiske metode
hænger nøje sammen med den anerkendende tilgang.
“I stedet for at vi eksempelvis står og kigger på, at
beboerne er i gang med motion, så deltager vi selv. Vi
gør altid vores yderste for at se ressourcer frem for
problemer. Dét at stille sig lige med beboerne giver et
langt stærkere grundlag for at skabe udvikling,” siger
Karina Nielsen.
Udgangspunktet for den pædagogiske indsats er hele
tiden bestemt af den enkelte borger og dennes aktuelle
Langsomt men sikkert tager Trine imidlertid små
problemstilling. I nogle sammenskridt. I dag kører hun selv
hænge er en neuropædagogisk
med bussen frem og tilbage til
tilgang relevant, ligesom SUF
jobbet på Det Gule Værksted
Nord indgår i et tæt samarbeji Aabybro, en del af autismede med psykiatrien for at sikre
center Nordbo i Nordjylland.
Da Trine kom til os, var
størst mulig sammenhæng melHjemme vasker Trine tøj og gør
forventningen – også fra
lem den psykiatriske behandling
rent. Stadig har hun brug for
og det pædagogiske arbejde.
hjælp til eksempelvis madlavkommunens side – at hun altid
ning, gulvvask og til at deltage i
ville have brug for døgnhjælp.“
Livskvaliteten vokser
sociale aktiviteter.
Der arbejdes på flere planer, som
Dorthe Drivsholm
tilsammen er med til at skabe
SUF Nord benytter værktøjet
udvikling for Trine. Det daglige
TEACCH til træning i hverdagsarbejde på det praktiske og perstrukturer. Et håndgribeligt redsonlige plan skal styrke Trine i
skab, som giver Trine overblik
hendes følelse af selvbestemmelse over eget liv. SUF
over ugens aktiviteter, og som anvendes som tjekliste.
Nord afholder eksempelvis brugerudviklingssamtaler
(BUS), hvor beboernes ønsker, håb og drømme bliver
“Tidligere var der hver dag mange punkter på Trines
bragt i spil. Det kan være alt lige fra ønsker til aftensstrukturplan. I dag er meget af det blevet så faste rutimaden, til ferier og overordnede ønsker for livet.
ner for Trine, at de ikke længere behøver at stå på ugeplanen,” fremhæver Karina Nielsen.
“I takt med at Trine bliver mere og mere selvstændig,
Den ligeværdige relation
oplever vi, at hendes livskvalitet højnes. Hun bliver
bedre til at tackle de udfordringer, som hun har med
Ét er træningen i dagligdags rutiner. Et andet og lige
sig i livet, og generelt er hun blevet en gladere kvinde.
så vigtigt aspekt er arbejdet med Trines personlige
Jo bedre hun er i kontakt med egne håb og drømme
udvikling. Som alle andre afdelinger i SUF arbejder
for livet, jo bedre kan hun arbejde med sig selv,” siger
SUF Nord med relationspædagogikken som bærende
Dorthe Drivsholm.
udgangspunkt. Afsættet er ligeværdighed og en stærk
70

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen