Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 233yaamay beklemiim. Ama bütün bunlar yaarken,
sonuçlar beklediim gibi olmad halde hiç, “Kandrldm,” dememiim. “Peki, imdi ne yapacam?” demiim ve yeni bilgiler gelmi. Ben de yeni gelen bilgileri
çok parlak bir ey kefettiimi zannederek yapmaya
balamm. Tabii ki yeni sonuçlar da bir öncesinde yaadklarmla ayn olmu.
Ben deimeden yaayacaklarm deimiyordu. Ama
ben bunu o zamanlar henüz kefetmediim için büyük
bir mücadele ile hep yaayacaklarm deitirmeye
çaltm. Çok yoruldum, çok çaltm, ama hiç netice
alamadm.
Meerse kendi inançlarma kar çok çalyormuum.
Verdiim mücadele kendime karym. Yani ben güçlüymüüm, kendi gücümü geçemiyormuum. “Bama
gelen her eyi insanlarn yüzünden yayorum,” diye
inandrldm için, kendi gücümün ve inançlarmn
kendime kar olduuna uyanamamm. Halbuki ben
de darda olan olaylar tehlikeli ve insanlar da güçlü
zannediyordum. Yaam tehlikeli, insanlar kötü zannediyordum.
Darya baktm zaman kaos görüyordum. Sakin ortamlara kaçyordum. Ama oralarda da problem eksik
olmuyordu. Ben de “Ne ansszm, bütün aksilikler
beni buluyor,” diyordum. Halbuki imdi anlamtm ki
kaos benim içimdeydi, yani darda deildi. çimdeki
kaosu da gittiim, yaadm her yere beraberimde
götürüyordum.
Kaosu yapan da bana inandrlanlard. nandklarm
233

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen